Pagination for search results laravel 5.8

09-10-2019 Tìm kiếm thông tin trên website là một chức năng mà website thường dùng đến, với mục đích giúp cho người dùng dễ tìm thấy th&oc...

Add a Marker to Google Map in Laravel 5.8

01-10-2019 Ngồi suy nghĩ những chuyện bala bala trên bãi biển cảm thấy phiêu phiêu, viết một ví dụ gắn mấy cái marker đến các vị trí trên bản đồ ch...

Ckeditor and Ckfinder in Laravel 5.8 + Vue.js

30-09-2019 Thông thường ta cũng biết Ckeditor và Ckfinder thường được sử dụng nhiều trong website, dùng để biên soạn các bài viết cho website Việt tích hợp Ckeditor...

Send Email using Queue in Laravel 5.8

27-09-2019 Gửi Email là một trong những yêu câu mà người dùng thường sử dụng trong các website thương mại điện tử. Nay mình dùng một chức năng Send Email Queue trong Laravel 5.8 # Setup Laravel 5.8 composer c...

Form Request Validation in Laravel 5.8

26-09-2019 Tạo Form Request Validation in Laravel 5.8, thường trong các website ta hay dùng kiểm tra các bước nhập của người dùng qua form validation mà ta có thể dùng jquery để làm việc này, nhưng nay tron...

Multiple Image Upload using Ajax with Laravel 5.8

24-09-2019 Nay mình chia sẻ với mọi người cách Multiple Image upload using ajax with Laravel 5.8, thường có nhiều project ta phải upload nhiều hình ảnh, ví dụ: upload hình ảnh minh họa của một sản phẩm, ta...

Show All Image from public folder using Laravel 5.8

21-09-2019 Chia sẻ cách show tất cả hình ảnh trong thư mục folder dùng laravel 5.8, show hình ảnh này giúp ta có thể quản lý hình ảnh một cách nhanh nhất. Tạo file FormController.php namespace App\Http\Cont...

Export Excel using maatwebsite/excel in Laravel 5.8

21-09-2019 Trong các project admin quản lý ta thường có các chức năng thêm, sửa, xóa, import excel, export excel,...và nhiều chức năng khác Nay mình chia sẻ với mọi người mình dùng thử, thư viện maatwebsite/exce...

User Roles and Permissions in Laravel 5.8

17-09-2019 Thông thường trong các dự án của chúng ta làm, có những mối liên kết giữa các User và Roles,Permissions,Groups. Thông thường ta làm như vậy để kiểm tra quyền hạn của từng User, biết được họ đang ở vai...

Laravel Redirect HTTP to HTTPS via .htaccess

13-09-2019 Cách chúng ta có thể redirect từ HTTP to HTTPS trong Laravel, ta biết rằng thư mục cấu trúc của laravel có một thư mục là /public, có một số bạn thường tìm cách làm sao để gõ http://localhost/project...