1. ASP.NET MVC 5 Hello World
 2. ASP.NET MVC 5 Create Shared Layout Razor & ViewStart
 3. ASP.NET MVC 5 Install Bootstrap
 4. ASP.NET MVC 5 Using DBContext Connect Database
 5. ASP.NET MVC 5 CRUD Tutorial With Example For Beginners
 6. Pagination For Search Results ASP.NET MVC 5
 7. ASP.NET MVC 5 Ajax Pagination For Search Results
 8. ASP.NET MVC 5 Render Sections with RenderSection
 9. ASP.NET MVC 5 Html.Partial & Html.RenderPartial
 10. ASP.NET MVC 5 Html.Action and Html.RenderAction
 11. ASP.NET MVC 5 LinQ to SQL
 12. ASP.NET MVC 5 FORM VALIDATION
 13. ASP.NET MVC 5 Partial View with Ajax Form
 14. ASP.NET MVC 5 Login and Register
 15. ASP.NET MVC 5 Repository Pattern
 16. ASP.NET MVC 5 Stored Procedure
 17. ASP.NET MVC 5 - Multiple Comment
 18. Build Angular + ASP.NET MVC 5
 19. Build Web API using Angular with ASP.NET MVC5 (Part 1)
 20. Build Web API using Angular with ASP.NET MVC 5 (Part 2)

ASP.NET MVC 5 Using DBContext Connect Database

min read

Tiếp tục với các bài viết trước, nay mình chia sẻ với mọi người, mình dùng DBContext để Connect Database trong ASP.NET MVC5. Bạn có thể xem lại các bài viết trước dưới đây:

Ok, để tạo connect được database trong ASP.NET MVC5, ta có thể connect SQL SERVER hoặc tạo database trong project luôn. Nhưng trước hết ta cần sự hổ trợ của EntityFramework, trong project này mình sẽ install EntityFramework 6.x. Bạn nhớ vào Manage Nuget Packages EntityFramework để cài đặt nó

Using DbContext connect database in asp.net mvc 5

Entity Framewok : nói sơ sơ là nó giúp ta ánh xạ các đối tượng quan hệ trong CSDL được dùng trong ADO.NET. 

Tạo bằng cách thủ công như hình sau: click chuột file App_Data->tạo một database, sao đó tạo table

using dbcontext connect database in asp.net mvc 5Mình sẽ chỉ mọi người các tạo thủ công này, để xử lý một cách tùy ý. Sau khi tạo xong để connnect được tên Database vừa tạo bạn copy câu lệnh chuỗi sao dán vào project/Web.config

<connectionStrings>
  <add name="demoASPEntities" connectionString="Data Source=(LocalDb)\MSSQLLocalDB;Initial Catalog=demomvc5;Integrated Security=SSPI;AttachDBFilename=|DataDirectory|\demomvc5.mdf" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

Bạn nhớ khai báo biến name và tên database để ta cấu hình connect

Tạo models trong Asp.net MVC 5

Hình bên trên mình tạo một table Users nên mình sẽ xây đựng mô hình thực thể cho User như sau:
Click Models->add class User.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
namespace MVC5_HelloWorld.Models
{
  public class User
  {
    [Key, Column(Order = 1)]
    [DatabaseGeneratedAttribute(DatabaseGeneratedOption.Identity)]
    public int idUser { get; set; }

    public string Username { get; set; }

    public string Password { get; set; }

    public int Lever { get; set; }

  }
}

Tạo class connect đến Database kế thừa từ DBContext.

DBContext được dùng trong Entity Framework là một phần rất quan trọng để ta có thể kết nối được với các thực thể table trong CSDL của ta, nói cách khác dùng để connect database xong, sao đó ta có thể (insert, update,delete,query). 

Models/demoEntities.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using MVC5_HelloWorld.Models;
using System.Data.Entity;
using System.Data.Entity.ModelConfiguration.Conventions;
namespace MVC5_HelloWorld.Models
{
  public class demoEntities : DbContext
  {
    public demoEntities() : base("demoASPEntities")
    {
    }
    public DbSet<User> Users { get; set; }

    protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder)
    {
     
      modelBuilder.Entity<User>().ToTable("Users");
      modelBuilder.Conventions.Remove<PluralizingTableNameConvention>();

      base.OnModelCreating(modelBuilder);


    }
  }
}

base("demoASPEntities"): dùng khai báo tên CSDL name connect của ta
DbSet<User> Users: Ta dùng khai báo table Users
modelBuilder.Entity<Student>().ToTable("Users"): bạn dùng để ánh xạ tới table nào đó trong CSDL của bạn, chẳng hạn bạn dùng ánh xạ tới table UserInfo trong CSDL cũng được nhé
VD: modelBuilder.Entity<Student>().ToTable("UserInfo")

Để sử dụng được class demoEntities.cs ta vừa tạo, để connect database và thực hiện các câu lệnh (insert, delete,update,query) ta sử dụng như sau:
Vào Controllers/HomeController.cs mở file lên chỉnh sửa lại như sau:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using MVC5_HelloWorld.Models;
namespace MVC5_HelloWorld.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {
    private demoEntities _db = new demoEntities();
    // GET: Home
    public ActionResult Index()
    {
      var data = (from s in _db.Users select s).ToList();
      ViewBag.users = data;
       ViewBag.title = "MVC5 - Hello World";

      return View();
    }
  }
}

Views/Home/Index.cshtml chỉnh sửa như code bên dưới

@model MVC5_HelloWorld.Models.User
  <div class="container">
    <div class="row">

      <div class="col-md-12">
        <h2>@ViewBag.title</h2>
        <a href="https://hoanguyenit.com" class="btn btn-success">https://hoanguyenit.com</a>
        <table class="table table-bordered">
          @foreach (var user in ViewBag.users)
          {
          <tr>
            <td>@user.Username</td>
            <td>@user.Password</td>
            <td>@{
              if (user.Lever == 1)
              {
                <span class="badge badge-danger">Admin</span>
              }
              else
              {
                <span class="badge badge-warning">Member</span>
              }
            }</td>
          </tr>
            
          }
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>

Demo:

using dbcontext connect database in asp.net mvc 5Okay, vậy là xong rồi ::)

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)