Passing data from Laravel to Vue

Làm thế nào để gửi dữ liệu từ Laravel đến Vue đây, nếu như ta có ý định xây dựng một hệ thống CMS với sự kết hợp của Laravel + Vue. Thì ta sẽ phải dùng mọi cách có thể để gửi dữ liệu qua lại,vậy làm sao đây ta! thôi làm thử xem sao ::)

Example: 
 - Login laravel success
 - Send data Auth()->id and Auth()->name to Component Vue

Đầu tiên ta chạy câu lệnh: php artisan make:auth mà laravel đã cung cấp cho ta sẵn các phần login và register
Bạn vào thư mục resources/views/layouts/app.blade.php có thể chỉnh sửa lại như sau:

<div id="app">
 
  @if (Auth::id()>0)
    <main-component :user-name='@json(auth()->user()->name)' 
         :user-id='@json(auth()->user()->id)'></main-component>
  @else
    <p>Bạn vui lòng quy lại đăng nhập hệ thông! <a href="{{route('login')}}">Login</a></p>
  @endif
   
</div>

Trong đoạn code bên trên ta kiểm tra xem login thành công chưa, nếu thành công sẽ thực thi <main-component></main-component>. Nếu login không thành công sẽ hiện thông báo đăng nhập lại
Tiếp theo vào thư mục resources/js tạo component MainComponent.vue và import component này vào file app.js

//MainComponent.vue
<template>
  <div>
    <ul class="treeview-menu">
      <li><router-link to="/admin/default"><i class="fa fa-circle-o"></i>Main</router-link></li>
      <li><router-link :to="{ name: 'post', params: { userId } }"><i class="fa fa-circle-o"></i>Posts</router-link></li>
      <li><router-link :to="{name:'lists',params:{userId}}"><i class="fa fa-circle-o"></i>Lists post</router-link></li> 
      <li><router-link :to="{name:'category',params:{userId}}"><i class="fa fa-circle-o"></i>Categories</router-link></li>
    </ul>
  </div>
</template>
<script>
  export default{
    props:['userId','userName'],
    data(){
      return{
         URL_LINK:'http://localhost:8000', 
      }
    },
    mounted(){
     
    },
    methods:{
      logout(){
        axios.post(this.URL_LINK+"/admin/logout").then((response)=>{
          if (response.status === 204) {
             document.location.href="/admin/login";
          }
          else {
            document.location.href="/admin/default";
          }
        }).catch(error => {
           document.location.href="/admin/login";
        });
       
      }
    }
  }
</script>

Để nhận được dữ liệu từ laravel gửi đến vue qua component, ta cần dùng Props:['userId','userName'], bên cạnh đó nếu ta muốn logout thì cần dùng axios.post("http://localhost:8000/logout") nhé, còn ở đây vì mình đã chỉnh sửa lại đường dẫn login và logout nên nhìn hơi khác xíu.

//route in Vue
const router = new VueRouter({
  mode: 'history',
  routes: [
    {
     path:"/admin/default",
     name:'home',
     component:HomeComponent 
    },
    {  
      path:"/admin/post",
      component: Dashboard,
      children:[
        {
          path:"",
          name:'post',
          component: PostComponent,
          props:true
        },
        {
          path:"lists",
          name:"lists",
          component: ListsPostComponent,
          props:true
        },
        {
          path:"edit",
          component:EditPost,
          props: (route) => ({query: route.query.id })
        }
      ]
    },
    {
      path:"/admin/category",
      component:Dashboard,
      children:[
        {
          path:"",
          name:'category',
          component:AddCategory,
          props:true
        }
      ]
    }
  ]
});
const app = new Vue({
  el: '#app',
  router,
  components: { MainComponent },
});

Dưới đây là phần phía xử lý logout bên Laravel và route định tuyến.

//LoginController.php in laravel
public function logout(Request $request)
{
  // $request->user();
  $this->guard()->logout();
  return response()->json([], 204);
}

//web.php in laravel 
Route::group(['prefix' => 'admin'], function () {
  Auth::routes();
});

Bạn có thể xem thêm bài viết về sự kết hợp của Laravel + Vue: 

Create Template Vuejs and Laravel 5.4

+ Xây dụng chức năng Register+ Login bằng Laravel 5.4 + VueJS

Create Cart Laravel 5.4 +VueJS

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Nếu bạn thích chia sẻ của tôi, đừng quên nhấn nút !ĐĂNG KÝ