Create Project ASP.NET Core 2.1

Nguyễn Thanh Hòa
Nguyễn Thanh Hòa @skipperhoa
2.06k

Nay mình chia sẻ mọi người các tạo project ASP.NET CORE 2.1, Tạo cũng đơn giản thôi, trong bài nảy chủ yếu chia sẻ cách tạo project và run project asp core 2.1 thôi
Đầu tiên hãy ở phần mềm Visual Studio 2019 lên và tạo project, hãy chọn ASP.NET CORE Version 2.1 và chọn Web Application (Model-Controlelr-View) để project build sẵn các file cho ta, ta chỉ việc sử dụng chúng.
Các bạn cũng có thể tạo Emtry, và tự tạo các file nếu bạn muốn, nhưng làm vậy rất mệt và tốn thời gian.
Sau khi tạo project bạn sẽ được hình như sau:

Create Project ASP.NET Core 2.1

- wwwroot: nó chứa sẵn các thư mục (css,images,js,lib), bạn nên copy file đưa vào đây để thuận lợi cho việc sử dụng,
Ví dụ: js/jquery.min.js, muốn sử dụng nó trong index.cshtml, bạn dùng như sau
<script src="~/js/jquery.min.js"></script>
- ViewImports.cshtml: bạn sẽ thấy nó import thư viện @addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
Ví dụ: Bạn có file ProductController.cs, TagHelpers hổ trợ ta chỉ rõ file Controller,Action,Route
<a asp-controller="Product" asp-action="Detail" asp-route-id="2">View Detail</a>
- appsettings.json: Ta có thể cấu hình đường dẫn Connect tới SQL SERRVER,...
Bạn có thể tìm hiểu thêm các cấu hình của nó

{
 "Logging": {
  "LogLevel": {
   "Default": "Warning"
  }
 },
 "AllowedHosts": "*",
 "ConnectionStrings": {
  "EFDataContext": "Server=DESKTOP-GCABV8F\\SQLExpress;Database=ProdctDB;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true"
 }
}

Còn lại các file khác nhìn cũng quen quen, các bạn có thể hiểu nó trong ASP MVC 5 rồi ::)

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)