1. Chat NodeJS + VueJS
 2. Create Cart Laravel 5.4 +VueJS
 3. Create Form Register using Nodejs + Vuejs
 4. Create QR Code in VueJS
 5. Create Template Vuejs and Laravel 5.4
 6. Deploying Vuejs to Heroku
 7. Hướng dẫn kết hợp Nodejs + Vuejs
 8. Read Data From File Using FileReader API in Vuejs
 9. Passing data from Laravel to Vue
 10. Multiple Subcategories in Laravel 5.8 + Vue
 11. Laravel 5.7 + Vue SPA
 12. Send Mail using Laravel 5.4 + VueJS
 13. Transition in VueJS
 14. Sử dụng Routes trong Vuejs
 15. Sử dụng Props trong Vuejs
 16. Sử dụng Axios Get API trong Vuejs
 17. SHOW DATA VUEJS IN TEMPLATE BLADE LARAVEL
 18. Shopping list using Vuejs
 19. Xây dụng chức năng Register+ Login bằng Laravel 5.4 + VueJS
 20. Video Create Form Register and Login + Chat Real Time Using Nodejs + Vuejs
 21. Using v-for in VueJS
 22. Tạo ứng dụng Laravel 5.4 kết hợp với Vuejs

Sử dụng Axios Get API trong Vuejs

min read

Xin chào mọi người bài trước mình chia sẻ với mọi người cách cài đặt và sử dụng Routes, Components trong Vuejs rồi, này mình chia sẻ với mọi người các sử dụng Get API bằng Axios trong Vuejs nhé

Để làm được phần này bạn xem lại cho mình phần sử dụng routerscomponent mà mình đã chia sẻ các bài viết trước nhé, tiếp theo bạn cần lên trang https://www.mockapi.io để đăng ký và sử dụng cho dễ nhé mấy bạn, trang mockapi giúp mình tạo một json để mình get đem về sử dụng cho nhanh nhé

Đầu tiên mình tạo trên mockapi một project tên là vuejs, và tên file là users, và tạo các thuộc tính mà bạn muốn nhé, ở đây mình đã chuẫn bị sẵn làm cho nhanh!

 

Sau khi các bạn đã chuẩn bị các bạn tạo cho mình file tên ListUsers.vue trong thư mục components và chình sửa file này như sau:

<template>
  <div class="danhsach">
   <h2>{{title}}</h2>
    <table class="table">
      <thead>
       <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Name</th>
        <th>Password</th>
        <th>Age</th>
       </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr v-for='data in datas'>
         <td>{{data.id}}</td>
         <td>{{data.name}}</td>
         <td>{{data.password}}</td>
         <td>{{data.age}}</td>
        </tr>
        
      </tbody>
    </table>
  </div>
 </template>
 <script>
 export default{
   data(){
    return {
     title:"Danh sách User",
     datas:[]
    }
   },
   created:function(){
    this.danhsach_user();
   },
   methods:{
     danhsach_user(){
      this.axios.get('https://599f807effe73c0011b9fcc5.mockapi.io/api/user').then((response)=>{
       this.datas=response.data;
      });
     }
   }
 }


 </script>
 <style>
table{
  right: 0;
  left: 0;
  top: 0;
  margin: auto;
}
table tr th{
 background: rgba(0,145,234,1);
 padding: 10px;
 color: #fff;
}
table tr td{
 padding: 10px;
 border-right:1px solid rgba(0,0,0,0.1);
 font-size: 15px;
}


 </style>

Bên trên mình có dùng axios để get đường dẫn json của mình đã tạo trên mockapi, để được sử đụng axios bạn cần phải cài đặt axios và khai báo axios trong index.js của thư mục router nhé 

npm install axios --save

npm install vue-axios --save

Bạn mở file index.js trong thư mục routers chỉnh lại như sau:

import Vue from 'vue'
import Router from 'vue-router'
import VueAxios from 'vue-axios';
import axios from 'axios';
Vue.use(VueAxios,axios);
import HelloWorld from '@/components/HelloWorld'
import ListUsers from '@/components/ListUsers'
Vue.use(Router)

export default new Router({
 routes: [
  {
   path: '/',
   name: 'HelloWorld',
   component: HelloWorld
  },
  {
   path: '/listuser',
   name: 'ListUsers',
   component: ListUsers
  },
 ]
})

Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết chia sẻ kiến thức sau nhé!

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)