Laravel Tip 💡: Add day in Carbon\Carbon

Laravel Tip 💡: Add day in Carbon\Carbon

Trong PHP thi ta cũng đã sử dụng qua các + 1 day rồi : $date->modify('+1 day')

Thông thường ta ưa dùng cú pháp trên để áp dụng chức năng thêm lịch , tìm kiếm một ngày,.... Dưới đây là cách dùng trong PHP 

// Laravel Tip 💡
Route::get("/api/v1/show-date",function(Request $request){

  // 📆 ta có thể dùng $request->start_date từ request api
  $start = new DateTime("2024-05-01");

  $end = new DateTime("2024-05-31");

  // 📚 Tạo một mảng chứa ngày
  $arr_date = [];

  // ✅ $date->modify('+1 day') : dùng cộng thêm 1 ngày
  for($date = $start; $date< $end; $date->modify('+1 day')){

    $arr_date[] = $date->format('Y-m-d');

  }

  // 👉 ["2024-05-01","2024-05-02",..."2024-05-30"]
  return Response()->json($arr_date);

});

Vậy còn trong Laravel ta sẽ dùng Carbon\Carbon thư viện được tích hợp trong Laravel, bạn nhìn đoạn code dưới, ta có dùng $date->addDay() // 👉 sẽ + 1 day

// Laravel Tip 💡
Route::get("/api/v2/show-date",function(Request $request){

  // ✅ Ta có thể dùng Laravel với thư viện Carbon\Carbon
  $start_date = $request->has('start_date')?$request->start_date:"";

  $end_date = $request->has('end_date')?$request->end_date:"";

  // 📌 Tạo một đối tượng Carbon theo ngày, để ta có thể thao tác các cú pháp trong Carbon
  $start = Carbon::parse($start_date);

  $end = Carbon::parse($end_date);

  $arr_date = [];

  for ($date = $start; $date->lt($end); $date->addDay()) {

    // ⏰ + 1 day
    $arr_date[] = $date->format('Y-m-d');

  }

   // 👉 ["2024-05-01","2024-05-02",..."2024-05-30"]
  return Response()->json($arr_date);


});

 

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Nếu bạn thích chia sẻ của tôi, đừng quên nhấn nút !ĐĂNG KÝ