1. Giải thuật sắp xếp số tăng dần-tìm số lớn nhất-xóa phần tử trùng nhau trong PHP
 2. Hướng dẫn kết nối Mysql trong Nodejs
 3. Hướng dẫn tạo Captcha
 4. Hướng dẫn tạo Form Hổ trợ trực tuyến phần 1
 5. Hướng dẫn tạo Form đăng ký thành viên
 6. Hướng dẫn tạo Form đăng nhập hệ thống kết hợp với CSDL
 7. Insert,Update,Delete bằng hướng đối tượng php (phần 1)
 8. insert-update-delete Mysql bằng Nodejs
 9. Register Angularjs and Php
 10. Login remember me Angularjs and Php
 11. Login Remember bằng Php
 12. Tìm kiếm phần tử trong mảng bằng PHP
 13. Tạo giỏ hàng theo mô hình MVC
 14. Login Google using PHP
 15. Upload Image Resize in PHP
 16. Add Ckeditor 5 + Ckfinder 3 to Website Php
 17. Add Ckeditor 5 + Ckfinder 3 to Website PHP + React
 18. Crawler Content after then Insert a Class to Image Url using PHP

Hướng dẫn tạo Form đăng nhập hệ thống kết hợp với CSDL

min read
Tags: Html/Css PHP

Tạo form đăng nhập vào hệ thống rất là quan trọng. Khi chúng ta muốn quản trị một Web Site, và trong quản trị đó gồm thêm,sữa,....chúng ta cần tạo form đăng nhập vào hệ thống quản trị của mình.

code css

*{margin: 0px;padding: 0px;}

      #dangnhap{width:500px;margin:50px auto;}

      table tr td{border:1px solid #ccc;font-size:20px;padding:10px 10px;}

      input.bien{padding:7px 7px;width:200px;font-size:20px}

      input.button{padding:7px 7px;width:150px;font-size:18px}

Đoạn code này các bạn đặt trong the

code html


<div id="dangnhap">

    <form action="thongtin.php" method="post">

      <table border="0" width="400">

        <tr>

          <td colspan="2" align="center"><h2>ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG</h2></td>

        </tr>

        <tr>

          <td>Tên đăng nhập:</td>

          <td><input type="text" name="tdn" class="bien" /></td>

        </tr>

        <tr>

          <td>Mật khẩu:</td>

          <td><input type="password" name="mk" class="bien" /></td>

        </tr>

        <tr>

          <td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="xacnhan" value="Đăng Nhập" class="button" /></td>

        </tr>

      </table>

    </form>

    </div>

Bạn tạo một file php và đặt tên là: thongtin.php

code thongtin.php

<?php
session_start();//cai nay can phai co nhe cac ban khi chung ta su dung session

if(isset($_POST['xacnhan'])){ //neu ton tai $_post['xacnhan']


    $error=array();//tao mang chu so loi xay ra

    if($_POST['tdn'] !=""){

        $tentaikhoan=$_POST['tdn'];
    }

    else {

        $error[]="ten tai khoan chua nhap";  
    }

    if($_POST['mk'] !=""){
        $matkhau=$_POST['mk'];
    }

    else {

        $error[]="ma khau chua nhap";  

    }
    if(isset($tentaikhoan) && isset($matkhau)){

      $con= mysql_connect('localhost','root','') or die("ket noi bi loi");

      mysql_select_db('demo',$con);

      mysql_query("set names 'utf8'");

      $sql="select * from dangky where Tentaikhoan='".$tentaikhoan."' and matkhau='".$matkhau."'";//xet coi ten dang nhap va makhau dung chua

      $query=mysql_query($sql,$con);//thuc thi cau lenh

      $row= mysql_fetch_array($query);

      //kiem tra coi dung khong nhe

      if(($row['Tentaikhoan']==$tentaikhoan) && $row['matkhau']==$matkhau && $row['lever']==1){

       

        $_SESSION['id_quantri']=$row['id_dangky'];//neu dung toi se dua sang trang quan tri hay trang gj ma ban muon

        header('location:quantrihethong.php');

      }

      else if(($row['Tentaikhoan']==$tentaikhoan) && $row['matkhau']==$matkhau && $row['lever']==2){

           $_SESSION['id']=$row['id_dangky'];

           header('location:thanhvien.php');//neu dung toi se dua sang trang thanh vien hay trang gj ma ban muon

      }

      else {

            

            $error[]="dang nhap khong thanh cong.";

      }

          

    }

    if($error){

      echo print_r($error);

    }

   

}
?>

Còn đầy là code Mysql để tạo CSDL:

CREATE TABLE dangky(

 id_dangky int(3) NOT NULL primary key,

 Tentaikhoan varchar(30) NOT NULL,

 matkhau varchar(100) NOT NULL,

 lever int(1) NULL,

)

Chúc các bạn làm thành công!

Tags: Html/Css PHP
x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)