Hướng dẫn tạo Form đăng ký thành viên

Lượt xem:3784
Hướng dẫn tạo Form đăng ký thành viên

Hôm nay mình xin hướng dẫn tạo form đăng ki thành viên, trong form này các bạn cũng gập nhiều ở những trang web khác,các làm cũng đơn giãn ,nhưng cũng hơi khó nhé.

code css

 1. *{margin:0px; padding:0px;}
 2. body{ background:url(../img/fancy_shadow_ne.png);background-size:7px; }
 3. #nen{widht:900px;
 4. margin:0px auto;}
 5. #img{width:900px;
 6. margin:0px auto;}
 7. #dk{margin:0px auto;width:900px;border:1px solid #ccc;
 8. background:white;}
 9. td{padding:5px 0px;}
 10. #nd{margin:0px 150px;width:900px;}
 11. label{margin:0px 30px;color:#000020;font-size:20px;font-family: serif;}
 12. .input1{padding:5px 30px;font-family: serif;font-size:20px;
 13. margin-left:40px;}
 14. span{color:#F60;}
 15. .nut{width:100px;
 16. padding:6px 3px;
 17. font-size:18px;
 18. }
 19. p.xacnhanten{margin-left:40px;width:200px;color:#F60;font-size:17px;}
 20. #hide{display: none}
 21. #load{display: inline-block;}

bạn tạo file dangky.php và copy doạn code bên dười vào và bạn tạo file thongtindeukhoan.php(trong file này các bạn chứa các đều khoản khi đăng ký nhe) để jquery load file này vào khung thông tin điều khoản

code html

 1. <body id="body">
 2. <form action="xulydangky.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
 3. <div id="nen">
 4. <div id="img">
 5. <img src="img-login1.png" widht="900" height="200"/></em>
 6.  
 7. <em></div>
 8. <div id="dk">
 9. <div id="nd">
 10. <table width="900px">
 11. <tr>
 12. <div class="tt">
 13. <td widht="200"><label for="nn">Họ Tên (<span style="kihieu">*</span>)</label></td>
 14. <td width="400" ><input type="text" name="hoten" class="input1"/></div></td>
 15. </div>
 16. </tr>
 17. <tr>
 18. <div class="tt">
 19. <td widht="200"><label for="nn">Tên Đăng Nhập (<span style="kihieu">*</span>) </label></td>
 20. <td width="400" ><input type="text" name="tdn" class="input1"/></div>
 21. <!--<p class="xacnhanten">Ten dang nhap da ton ta.</p>-->
 22. </td>
 23.  
 24.  
 25. </div>
 26. </tr>
 27. <tr>
 28. <div class="tt">
 29. <td widht="200"><label for="nn">Mật Khẩu (<span style="kihieu">*</span>) </label></td>
 30. <td width="400" ><input type="password" name="mk" class="input1"/></div></td>
 31.  
 32. </div>
 33. </tr>
 34. <tr>
 35. <div class="tt">
 36. <td width="200" ><label for="nn">Xác nhận mật khẩu (<span style="kihieu">*</span>)</label></td>
 37. <td width="400" ><input type="password" name="xnmk" class="input1"/></div>
 38. <!-- <p class="xacnhanten">Ten dang nhap da ton ta.</p>-->
 39. </td>
 40.  
 41. </div>
 42. </tr>
 43. <tr>
 44. <div class="tt">
 45. <td width="200" ><label for="nn">Giới Tính: </label></td>
 46. <td width="400" ><span style="font-size:20px;color:#000;margin-left:36px;padding:5px 5px;"><input type="radio" name="gioitinh" value="1" checked="checked"/>Nam
 47. <input type="radio" name="gioitinh" value="0" />Nu</span>
 48.  
 49. </td>
 50.  
 51. </div>
 52. </tr>
 53. <tr>
 54. <div class="tt">
 55. <td width="200" ><label for="nn">Email: </label></td>
 56. <td width="400" ><input type="text" name="email" class="input1"/></td>
 57.  
 58. </div>
 59. </tr>
 60. <tr>
 61. <div class="tt">
 62. <td width="200" ><label for="nn">Địa Chỉ </label></td>
 63. <td width="400" ><textarea name="diachi" style="font-size: 20px; color: rgb(0, 0, 0); margin-left: 38px; padding: 5px; width: 250px; height: 54px;font-family: serif"></textarea></td>
 64.  
 65. </div>
 66. </tr>
 67. <tr>
 68. <div class="tt">
 69. <td width="200" ><label for="nn">Thông Tin Điều Khoản</label></td>
 70. <td width="400" ><div id="hide">
 71. <input type="button" value="Hide" class="hide" style="font-size:15px;color:#000;margin-left:36px;padding:2px 0px;"/>
 72. <input type="button" value="Show" class="show" style="font-size:15px;color:#000;padding:2px 0px;"/>
 73. </div>
 74. <div id="tt-dkhoan">
 75. <input type="button" id="dieukhoan" value="Đọc điêu khoản" style="font-size:15px;color:#000;margin-left:36px;padding:2px 2px;"/></br>
 76. </div>
 77.  
 78. <span style="font-size:20px;color:#000;margin-left:36px;padding:5px 5px;"><input type="checkbox" value="xacnhan_dk" name="xacnhan_dieukhoan" />Tôi chấp nhận điều khoản.</span>
 79. </td>
 80.  
 81. </div>
 82. </tr>
 83.  
 84.  
 85.  
 86. <tr>
 87. <div class="tt">
 88. <td colspan="2" align="center"><input type="submit" name="xn" class="nut" value="Đăng Ký">
 89. <input type="reset" name="huy" class="nut" value="Hủy"/></td>
 90. </div>
 91. </tr>
 92. </table>
 93. </div>
 94. </div><!--ket thuc dk-->
 95. </div><!---ket thuc nen-->
 96. </form>
 97. </body>

bạn include thu viện jquery vào nhe(<script type="text/javascript" src="/jquery-1.8.2.js"></script>) và copy đoạn code bên dưới vào để sữ dụng jquery

 1. $(document).ready(function(){
 2.  
 3. $('#dieukhoan').click(function(){
 4. var url="thongtindeukhoan.php";
 5.  
 6. $("#tt-dkhoan").load(url).slideDown('slow');
 7.  
 8. //$("#tt-dkhoan").load(url);
 9. $('#hide').css('display','block');
 10. $('#hide input').click(function(){
 11. $("#tt-dkhoan").slideUp('slow');
 12. });
 13. $("#hide input.show").click(function(){
 14. $("#tt-dkhoan").slideDown('slow');
 15. });
 16. });
 17.  
 18.  
 19. });

 

code SQL

 1. CREATE TABLE IF NOT EXISTS `thanhvien` (
 2. `ID_THANHVIEN` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 3. `HOTEN` varchar(30) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 4. `TENDANGNHAP` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 5. `MATKHAU` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 6. `GIOITINH` tinyint(1) NOT NULL,
 7. `DIACHI` text COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 8. `EMAIL` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
 9. `QUYEN_HAN` int(1) NOT NULL,
 10. PRIMARY KEY (`ID_THANHVIEN`)
 11. ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=12 ;

các bạn tạo file db.php và include vào file xulydangky.php để kết nối tới localhost chứa database của các bạn

code php

 1. <?php
 2. include('db.php');
 3. //xu ly dang ky</em>
 4.  
 5. <em> if(isset($_POST['xn'])){</em>
 6.  
 7. <em> if($_POST['hoten']==""){
 8.  
 9. print "Bạn chưa nhập họ tên. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
 10. exit;
 11. }
 12. else
 13. {
 14. $hoten=addslashes($_POST['hoten']);//gan hoten va mot bien
 15. }</em>
 16.  
 17. <em> if($_POST['tdn']==""){
 18. print "Bạn chưa nhập tên đăng nhập. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
 19. exit;
 20. }
 21. else
 22. {
 23.  
 24. if(mysql_num_rows(mysql_query("SELECT TENDANGNHAP FROM thanhvien WHERE TENDANGNHAP='".$_POST['tdn']."'"))>0){
 25. echo 'khong su dung ten dang nhap nay';
 26. exit;
 27.  
 28. }else{
 29. $tendangnhap=$_POST['tdn'];//gan hoten va mot bien
 30. }
 31.  
 32. }
 33. if($_POST['mk']==""){
 34. print "Bạn chưa nhập mã khẩu. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
 35. exit;
 36. }
 37. else
 38. {
 39. $matkhau=md5(addslashes($_POST['mk']));//gan hoten va mot bien
 40. }
 41. if($_POST['xnmk']==""){
 42. print "Bạn chưa xác nhận mã khẩu. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
 43. exit;
 44. }
 45. else
 46. {
 47. $xacnhanmatkhau=md5(addslashes($_POST['xnmk']));//gan hoten va mot bien
 48. }</em>
 49.  
 50. <em> if($matkhau!=$xacnhanmatkhau){
 51. print "Mã khẩu không khớp. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
 52. exit;
 53. }
 54. else
 55. {
 56. $matkhau=$xacnhanmatkhau;
 57.  
 58. }</em>
 59.  
 60. <em> if($_POST['gioitinh']!=""){
 61. </em>
 62.  
 63. <em> $gioitinh=$_POST['gioitinh'];//gan hoten va mot bien
 64. }
 65. else
 66. {
 67. print "Bạn chưa check giới tính. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
 68. exit;
 69. }
 70. if($_POST['email']==""){
 71. print "Email này ko hợp lệ. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
 72. exit;
 73. }
 74. else
 75. {
 76. $email=$_POST['email'];//gan hoten va mot bien
 77. }
 78. if($_POST['diachi']==""){
 79. print "Bạn chưa nhập địa chỉ. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
 80. exit;
 81. }
 82. else
 83. {
 84. $diachi=$_POST['diachi'];//gan hoten va mot bien
 85. }
 86.  
 87.  
 88. if(!isset($_POST['xacnhan_dieukhoan'])){
 89. print "Bạn chưa check điều khoản. <a href='javascript:history.go(-1)'>Nhấp vào đây để quay trở lại</a>";
 90. exit;
 91. }
 92. else
 93. {
 94. $xacnhan_dk=$_POST['xacnhan_dieukhoan'];//gan hoten va mot bien
 95. }</em>
 96.  
 97. <em> //quyen han de quan ly thanh vien ta se mat dinh gan cho quyen han nay la 2,co nghia la thanhvien
 98. $quyen_han=2;
 99.  
 100. if($hoten && $tendangnhap && $matkhau && $email && $diachi && $xacnhan_dk && $quyen_han){</em>
 101.  
 102. <em>
 103. $sql="insert into thanhvien(HOTEN,TENDANGNHAP,MATKHAU,GIOITINH,DIACHI,EMAIL,QUYEN_HAN) values('".$hoten."','".$tendangnhap."','".$matkhau."','".$gioitinh."','".$diachi."','".$email."','".$quyen_han."')";
 104. $query=mysql_query($sql,$con);
 105. if($query){
 106. echo 'dang ky '.$tendangnhap.'thanh cong:<a href="../index.php">quay ve trang chu</a>';
 107. }
 108. else
 109. {
 110. echo 'dang ky khong thanh cong:<a href="login.php">dang ky lay</a>';
 111.  
 112. }</em>
 113.  
 114. <em>
 115. }
 116. else{
 117. echo "that bai";
 118. }</em>
 119.  
 120.  
 121. }

chúc các bạn thành công.


Danh Sách Videos Ngôn Ngữ Lập Trình Danh Sách Tin tức