1. Create Authentication In Laravel 5.8
 2. Create Cart Laravel 5.4 +VueJS
 3. Create Multiple Subcategories in Laravel 5.8
 4. Create Template Vuejs and Laravel 5.4
 5. Giới thiệu Laravel 5.4
 6. Hướng dẫn cài đặt laravel 5.4 phần 1
 7. Hướng dẫn cài đặt laravel 5.4 phần 2
 8. Passing data from Laravel to Vue
 9. Multiple Subcategories in Laravel 5.8 + Vue
 10. Login State in Angular 7 + Laravel 5.4
 11. Laravel 5.7 + Vue SPA
 12. Send Mail using Laravel 5.4 + VueJS
 13. SHOW DATA VUEJS IN TEMPLATE BLADE LARAVEL
 14. Xây dụng chức năng Register+ Login bằng Laravel 5.4 + VueJS
 15. Xác thực API bằng OAuth 2 với Laravel 5.4 Passport
 16. Tạo ứng dụng Laravel 5.4 kết hợp với Vuejs
 17. Create Multiple Comment in Laravel 5.8
 18. Filemanager in Laravel 5.8
 19. Connecting Multiple Databases in Laravel 5.8
 20. Laravel Redirect HTTP to HTTPS via .htaccess
 21. User Roles and Permissions in Laravel 5.8
 22. Export Excel using maatwebsite/excel in Laravel 5.8
 23. Show All Image from public folder using Laravel 5.8
 24. Multiple Image Upload using Ajax with Laravel 5.8
 25. Form Request Validation in Laravel 5.8
 26. Send Email using Queue in Laravel 5.8
 27. Ckeditor and Ckfinder in Laravel 5.8 + Vue.js
 28. Add a Marker to Google Map in Laravel 5.8
 29. Pagination for search results laravel 5.8
 30. Using React in Laravel 8
 31. Create Login and Register using Laravel 8 with React

Hướng dẫn cài đặt laravel 5.4 phần 2

min read

Xin chào mọi người này mình trở lại nối tiếp với phần 1 mình đã hướng dẫn ở phần trước nhé các bạn có thể xem lại phần 1 để phần 2 có thể hiểu rỏ hơn nhé Hướng dẫn cài đặt laravel 5.4 phần 1

Này mình sẽ hướng dẫn các bạn các bước cơ bản nhất để sử dụng Laravel

Cách tạo Migrations trong laravel

- Mình sẽ tạo một table tên là sanphams và mình sẽ sử dụng migrations trong laravel để tạo, đầu tiên mình thực hiện câu lệnh sau

php artisan make:migration create_sanphams_table --create=sanphams

Khi bạn tạo chạy câu lệnh trên bạn sẽ nhìn thấy một file trong đường dẫn sau:C:\xampp\htdocs\basic-laravel\database\migrations

Bạn sẽ thấy code trong file mình vừa mới tạo như sau

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateSanphamsTable extends Migration
{
  
  public function up()
  {
    Schema::create('sanphams', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->timestamps();
    });
  }

  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('sanphams');
  }
}
?>

up(): được chạy dầu tiên phi bạn thực hiện câu lệnh  php artisan migrate để tạo ra table trong database hệ thống

down(): chúng ta dùng để rollback trở lại, ví dụ: trong function up() chúng ta thiết kế thiếu chúng ta cần chỉnh sửa lại trong function up() khi thực hiện chỉnh sửa xong, bạn cần thưc hiện lệnh rollback câu lệnh như sau: php artisan migrate:rollback để laravel hiểu mình cần tạo lại table.

Giờ mình tạo table sanphams có các thuộc tính như sau(id,tensp,gia) và mình sẽ tạo trong function up() như sau

<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateSanphamsTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('sanphams', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('tensp');
      $table->integer('giasp');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('sanphams');
  }
}

Sau đó bạn gỏ php artisan migrate 

Đôi lúc bạn sẽ gặp một số lỗi như không tao bảng được

Để khác phục lỗi này, lỗi này là do csdl mình là utf8_unicode_ci mà laravel csdl đã chuyển về utf8mb4 

Nên mình phải thực hiện sửa lỗi này như sau:vào đường dẫn C:\xampp\htdocs\basic-laravel\app\Providers

mờ file AppServiceProvider.php và chỉnh sửa lại như sau

<?php

namespace App\Providers;

use Illuminate\Support\ServiceProvider;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;
class AppServiceProvider extends ServiceProvider
{
  /**
   * Bootstrap any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function boot()
  {
    //
    Schema::defaultStringLength(191);
  }

  /**
   * Register any application services.
   *
   * @return void
   */
  public function register()
  {
    //
  }
}
?>

Sao đó chúng ta xóa các bảng trong database và chạy lại câu lệnh php artisan migrate

Như vậy là ta dã tạo migrations thành công!

Cách tạo Controller trong laravel 

Bạn thực hiện câu lệnh sau

php artisan make:controller SanphamController --resource

Bạn sẽ mình thấy file SanphamController trong đường dẫn sao:C:\xampp\htdocs\basic-laravel\app\Http\Controllers

Cách tạo Model trong laravel

php artisan make:model Sanpham

vậy là bạn sẽ có một file model trong đường dẫn C:\xampp\htdocs\basic-laravel\app giờ chúng ta thiết lập model nhé

Ban đầu mình đã tạo table sanphams rồi giờ chúng ta cần thiết lập file model để đọc table sanphams này thì ta làm như sau

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Sanpham extends Model
{
  protected $table="sanphams";//table
  protected $fillable = ['tensp', 'giasp'];//field

}
?>

Cách dùng Route trong laravel

Trong laravel chúng ta có một thư mục routers trong file này chưa file web.php các bạn mở file này lên và xem nhé

Chúng ta thấy mặc định có một Route điều hướng giờ chúng ta muốn router này điều hướng sang một file khác thì làm như sau

Chung ta tạo một file home.blade.php trong thư mục resources/views/home.blade.php với nội dung như sau

File web.php

Route::get('/home',function(){
	return view('home');
});

Và chúng ta thử gỏ địa chỉ như sau https://localhost/basic-laravel/home nó sẽ chuyên qua  trang home.blade.php mà mình vừa tạo. Phần Route mình chỉ nói sơ qua vậy thôi, phần sau mình sẽ hướng dẫn kỷ hơn cách điều hướng route và hiển thị dữ liệu ra Blade template nhé!

Hẹn gặp lại các bạn phần hướng dẫn sau nhé! bye

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)