WhereJsonContains in Laravel

WhereJsonContains in Laravel. Ví dụ chúng ta có cột "note"  trong database, là kiểu json, dạng mảng. Có nghĩa là dữ liệu là mảng, chuyển sang json lưu vào database.

khi đó chúng ta có thể dùng whereJsonContains check các cặp key/value của nó

use App\Models\User;

Route::get('/', function () {
  /*
   //column note type (json) in database
   "note" => "[{"name": "PHP"}, {"name": "Laravel"}, {"name": "Next.js"}, {"name": "Vue.js"}, {"name": "React"}]"
  */

  /*
  //you can $request->note, after then json to array
  $notes = $request->note
  $notes = json_decode($note, true);
  */
  $notes = ["Laravel","Next.js"];

  $users = App\Models\User::query();
    if(count($notes)>0){
      foreach($notes as $position){
        $users->orWhereJsonContains('note', ['name' => $position]);
      }
    }

  //or
  $users2 = User::when($notes , function($query) use ($notes) {
      $query->where(function ($query) use ($notes) {
        foreach($notes as $position) {
          $query->orWhereJsonContains('note', ['name' => $position]);
        }
      });
    });

  //Dump it
  dd($users->get()->toArray(),$users2->get()->toArray());
  //return view('welcome');
});

 

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Nếu bạn thích chia sẻ của tôi, đừng quên nhấn nút !ĐĂNG KÝ