1. [NodeJS + VueJS] Create Pagination
 2. Chat NodeJS + VueJS
 3. Create Form Register using Nodejs + Vuejs
 4. Create Login in React Native and NodeJS
 5. Hướng dẫn cài đặt Nodejs trên localhost
 6. Hướng dẫn kết hợp Nodejs + Vuejs
 7. Hướng dẫn kết nối Mysql trong Nodejs
 8. insert-update-delete Mysql bằng Nodejs
 9. Video Create Form Register and Login + Chat Real Time Using Nodejs + Vuejs
 10. Tạo ứng dụng đầu tiên bằng Nodejs
 11. Crawl Data Website Using NodeJS
 12. Create Image Watermark using Nodejs
 13. JWT(Json Web Token) in Node.js
 14. Use Imagemin to compress images

Video Create Form Register and Login + Chat Real Time Using Nodejs + Vuejs

min read

Hôm nay mình làm video hướng dẫn chia sẻ lại cách tạo form đăng ký và làm thêm chức năng tạo login dùng bằng NodeJS + VueJS, mình có tạo thêm form chat realtime luôn nhé, các bạn có thể phát triển thêm các chức năng khác luôn cũng được, thí dụ như: nếu thêm một user mới thì thông báo bằng realtime luôn hoặc chỉnh sửa một user nào đó hay xóa thì cũng tích hợp realtime luôn cũng được, qua Video này các bạn có thể làm được tất cả chuyện đó nhé

 

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)