Ckeditor in Angular 7

Hôm này mình chia sẻ với mọi người một thư viện mà trong website chúng ta thường dùng đó chính là 

Danh Sách Videos Ngôn Ngữ Lập Trình Danh Sách Tin tức