Sự sắp xếp chiều dọc của thẻ block trong HTML

HTML là ngôn ngữ dùng để mô tả một trang web.
HTML viết tắt của từ Hyper Text Markup Language.
HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, html là ngôn ngữ đánh dấu (markup language), ngôn ngữ đánh dấu là một nhóm các thẻ đánh dấu (các tag), HTML sử dụng các thẻ này để mô tả trang web.

Khi sử dụng các thẻ block, trình duyệt sẽ sắp xếp các thẻ theo chiều dọc, mỗi thẻ sẽ chiếm vùng không gian nằm ngang từ trên xuống theo thứ tự sắp xếp trong trang HTML/XHTML, thẻ nào code trước sẽ nằm trên, các thẻ code sau sẽ nằm bên dưới.

Xem ví dụ sau đây để thấy được trình duyệt sắp xếp các thẻ theo chiều ngang như thế nào:

<html>
<head>
<title>Sự sắp xếp chiều dọc của thẻ block trong HTML</title>
</head>
<body>

<h1>Tiêu đề 01</h1>


<ul>

<li><a href="#">Link 01</a></li>

<li><a href="#">Link 02</a></li>

<li><a href="#">Link 03</a></li>

<li><a href="#">Link 04</a></li>

<li><a href="#">Link 05</a></li>

</ul>


<div>Nội dung chính</div>


<div>Nội dung phụ</div>


<div>

<p>Tên công ty</p>

<p>Địa chỉ</p>

</div>
</body>
</html>

 

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Nếu bạn thích chia sẻ của tôi, đừng quên nhấn nút !ĐĂNG KÝ