1. Create Authentication In Laravel 5.8
 2. Create Cart Laravel 5.4 +VueJS
 3. Create Multiple Subcategories in Laravel 5.8
 4. Create Template Vuejs and Laravel 5.4
 5. Giới thiệu Laravel 5.4
 6. Hướng dẫn cài đặt laravel 5.4 phần 1
 7. Hướng dẫn cài đặt laravel 5.4 phần 2
 8. Passing data from Laravel to Vue
 9. Multiple Subcategories in Laravel 5.8 + Vue
 10. Login State in Angular 7 + Laravel 5.4
 11. Laravel 5.7 + Vue SPA
 12. Send Mail using Laravel 5.4 + VueJS
 13. SHOW DATA VUEJS IN TEMPLATE BLADE LARAVEL
 14. Xây dụng chức năng Register+ Login bằng Laravel 5.4 + VueJS
 15. Xác thực API bằng OAuth 2 với Laravel 5.4 Passport
 16. Tạo ứng dụng Laravel 5.4 kết hợp với Vuejs
 17. Create Multiple Comment in Laravel 5.8
 18. Filemanager in Laravel 5.8
 19. Connecting Multiple Databases in Laravel 5.8
 20. Laravel Redirect HTTP to HTTPS via .htaccess
 21. User Roles and Permissions in Laravel 5.8
 22. Export Excel using maatwebsite/excel in Laravel 5.8
 23. Show All Image from public folder using Laravel 5.8
 24. Multiple Image Upload using Ajax with Laravel 5.8
 25. Form Request Validation in Laravel 5.8
 26. Send Email using Queue in Laravel 5.8
 27. Ckeditor and Ckfinder in Laravel 5.8 + Vue.js
 28. Add a Marker to Google Map in Laravel 5.8
 29. Pagination for search results laravel 5.8
 30. Using React in Laravel 8
 31. Create Login and Register using Laravel 8 with React

Show All Image from public folder using Laravel 5.8

min read

Chia sẻ cách show tất cả hình ảnh trong thư mục folder dùng laravel 5.8, show hình ảnh này giúp ta có thể quản lý hình ảnh một cách nhanh nhất.

Tạo file FormController.phpnamespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class FormController extends Controller
{
  public function index(){

    $images = \File::allFiles(public_path('images'));
    
    return View('pages.form')->with(array('images'=>$images));
   
  }
}

Đoạn code bên trên mình lấy tất cả hình ảnh từ thư mục images trong đường dẫn public/images của laravel, sau đó show view blade

Tạo file form.blade.php trong thư mục quản lý của bạn

@extends('layouts.app')

@section('content')

<div class="container">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-10">
      <form action="">
        <h2>Show All Image from public folder using Laravel</h2>
        
        <ul>
        @foreach ($images as $image)
           <li style="width:80px;display:inline-block;margin:5px 0px">
             <input type="checkbox" name="images[]" value="{{$image->getFilename()}}"/>
             <img src="{{ asset('images/' . $image->getFilename()) }}" width="50" height="50">
           </li>
        @endforeach
        </ul>
          
      </form>
    </div>
  </div>
</div>


@endsection

Kết quả như hình bên dưới đây

Mở file web.php trong thư mục routes/web.php thêm route giống bên dưới đây


Route::prefix('form')->group(function () {
  Route::get('/','FormController@index')->name('form.index');
});

Vậy là ta có thể show tất cả các hỉnh ảnh có trong thư mục của ta ra website, từ đó với ý tưởng này bạn có thể làm nhiều cho các chức năng khác!

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)