1. Giải thuật sắp xếp số tăng dần-tìm số lớn nhất-xóa phần tử trùng nhau trong PHP
 2. Hướng dẫn kết nối Mysql trong Nodejs
 3. Hướng dẫn tạo Captcha
 4. Hướng dẫn tạo Form Hổ trợ trực tuyến phần 1
 5. Hướng dẫn tạo Form đăng ký thành viên
 6. Hướng dẫn tạo Form đăng nhập hệ thống kết hợp với CSDL
 7. Insert,Update,Delete bằng hướng đối tượng php (phần 1)
 8. insert-update-delete Mysql bằng Nodejs
 9. Register Angularjs and Php
 10. Login remember me Angularjs and Php
 11. Login Remember bằng Php
 12. Tìm kiếm phần tử trong mảng bằng PHP
 13. Tạo giỏ hàng theo mô hình MVC
 14. Login Google using PHP
 15. Upload Image Resize in PHP
 16. Add Ckeditor 5 + Ckfinder 3 to Website Php
 17. Add Ckeditor 5 + Ckfinder 3 to Website PHP + React
 18. Crawler Content after then Insert a Class to Image Url using PHP

Login remember me Angularjs and Php

min read

- Xin chào các bạn hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo login remember angularjs với php, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo đăng ký register angularjs với php 

- Cũng giống như bài trước mình đã chuẩn bị form mẫu sẵn để làm cho nhanh.

- Để làm được bài này các bạn download file angular.min.js và angular.cookie.js về vào bỏ vào thư mục js nhé

- Trong bài này cũng làm giống bài trước là dùng $https.post để gửi dữ liệu lấy từ form login để gửi qua bên file php đễ xử lý dữ liệu và trả về giá trị đẻ kiểm tra côi đăng nhập thành công chưa nhé

- các bạn tạo cho mình file login.php và copy source vào để dưới body nhé

code html

<!DOCTYPE html>
<html ng-app="mylogin">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta https-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>Login Remember</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<script src="js/angular.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://code.angularjs.org/1.6.4/angular-cookies.js"></script>
 
</head>
<body>
<header></header>
<div class="login" ng-controller="loginController">
<div class="box_login">
<h2 class="title_login">Login Remember</h2>
<div class="col_login">
<input type="text" name="username" ng-model="info.username" class="txt_input"/>
<span class="for_username">Username</span>
</div>
<div class="tt"></div>
<div class="col_login">
<input type="password" name="password" ng-model="info.password" class="txt_input"/>
<span class="for_password">Password</span>
</div>
<div class="col_login">
<button class="login_aut" ng-click="login()">Login</button>
<input type="checkbox" ng-model="info.remember"/>
<label for="remember_aut">Remember me on this computer</label>
 
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

- Tiếu theo các bạn tạo file xuly_login.php và copy code bên dưới vào nhé

$conn = mysql_connect('localhost','','') or die("kết nối không thành công!");
 //select database
 mysql_select_db('basic_nodejs',$conn);
 mysql_query("set names 'utf8'");
 $data = json_decode(file_get_contents("php://input"));//láy tất cả các thông tin chuyển về kểu json 
 $ketqua = array();//tạo mảng lưu thông tin kiểm tra
 if($data--->username!="" && $data->password!=""){
 	 $sql = "SELECT * FROM users WHERE USERNAME ='".$data->username."' and PASSWORD='".md5($data->password)."'";
   $result = mysql_query($sql,$conn);
   if(mysql_num_rows($result)>0){//kiểm tra nếu tồn tại có trong CSDL
    $rows = mysql_fetch_array($result);

    if($rows['USERNAME']==$data->username && $rows['PASSWORD']==md5($data->password)){

      $ketqua['success']=1;///đăng nhập thành công!
      echo json_encode($ketqua);
    }
    else{
     $ketqua['success']=2;// Bạn đang cố gắng đăng nhập
     echo json_encode($ketqua);

    }

   }
   else{
    $ketqua['success']=0;// Bạn đăng nhập không thành công
    echo json_encode($ketqua);

   }

 }
 else{

   $ketqua['success']=0;// Bạn đăng nhập không thành công
   echo json_encode($ketqua);
 }

- Khi các bạn làm xong các bạn chạy lên và thưởng thức kết quả nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết sau nhé!

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)