Login remember me Angularjs and Php

- Xin chào các bạn hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo login remember angularjs với php, ở bài trước mình đã hướng dẫn các bạn tạo đăng ký register angularjs với php 

- Cũng giống như bài trước mình đã chuẩn bị form mẫu sẵn để làm cho nhanh.

- Để làm được bài này các bạn download file angular.min.js angular.cookie.js về vào bỏ vào thư mục js nhé

- Trong bài này cũng làm giống bài trước là dùng $https.post để gửi dữ liệu lấy từ form login để gửi qua bên file php đễ xử lý dữ liệu và trả về giá trị đẻ kiểm tra côi đăng nhập thành công chưa nhé

- các bạn tạo cho mình file login.php và copy source vào để dưới body nhé

code html

<!DOCTYPE html>
<html ng-app="mylogin">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta https-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>Login Remember</title>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
<script src="js/angular.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://code.angularjs.org/1.6.4/angular-cookies.js"></script>
 
</head>
<body>
<header></header>
<div class="login" ng-controller="loginController">
<div class="box_login">
<h2 class="title_login">Login Remember</h2>
<div class="col_login">
<input type="text" name="username" ng-model="info.username" class="txt_input"/>
<span class="for_username">Username</span>
</div>
<div class="tt"></div>
<div class="col_login">
<input type="password" name="password" ng-model="info.password" class="txt_input"/>
<span class="for_password">Password</span>
</div>
<div class="col_login">
<button class="login_aut" ng-click="login()">Login</button>
<input type="checkbox" ng-model="info.remember"/>
<label for="remember_aut">Remember me on this computer</label>
 
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

- Tiếu theo các bạn tạo file xuly_login.php và copy code bên dưới vào nhé

$conn = mysql_connect('localhost','','') or die("kết nối không thành công!");
 //select database
 mysql_select_db('basic_nodejs',$conn);
 mysql_query("set names 'utf8'");
 $data = json_decode(file_get_contents("php://input"));//láy tất cả các thông tin chuyển về kểu json 
 $ketqua = array();//tạo mảng lưu thông tin kiểm tra
 if($data--->username!="" && $data->password!=""){
 	 $sql = "SELECT * FROM users WHERE USERNAME ='".$data->username."' and PASSWORD='".md5($data->password)."'";
   $result = mysql_query($sql,$conn);
   if(mysql_num_rows($result)>0){//kiểm tra nếu tồn tại có trong CSDL
    $rows = mysql_fetch_array($result);

    if($rows['USERNAME']==$data->username && $rows['PASSWORD']==md5($data->password)){

      $ketqua['success']=1;///đăng nhập thành công!
      echo json_encode($ketqua);
    }
    else{
     $ketqua['success']=2;// Bạn đang cố gắng đăng nhập
     echo json_encode($ketqua);

    }

   }
   else{
    $ketqua['success']=0;// Bạn đăng nhập không thành công
    echo json_encode($ketqua);

   }

 }
 else{

   $ketqua['success']=0;// Bạn đăng nhập không thành công
   echo json_encode($ketqua);
 }

- Khi các bạn làm xong các bạn chạy lên và thưởng thức kết quả nhé! Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết sau nhé!

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Nếu bạn thích chia sẻ của tôi, đừng quên nhấn nút !ĐĂNG KÝ