Learn the intricacies of setTestNow() and hasTestNow() methods with Carbon

Vừa tìm được một số đoạn code hay chia sẻ với mọi người. Đó là cách dùng Carbon trong Laravel. Thông thường chúng ta ưa dùng Carbon để check dữ liệu theo ngày tháng năm. Trường hợp bạn muốn check dữ liệu ở một ngày khác thì có thể dùng setTestNow() để sử dụng nhé. Nó rất là bổ ích khi làm việc

Bạn nào muốn test thì có thể vào đường dẫn : https://laravelplayground.com/  giúp ta có thể chạy test 

use Carbon\Carbon;
function checkBirtday($birtday){
 return Carbon::now()->isSameDay($birtday)?"Happy Birtday":"no birtday today";
}
Route::get('/', function (){
 echo $checkbirtday = checkBirtday(Carbon::create(2023,11,24)).PHP_EOL;
 //Chúng ta có thể đặt một thời gian cụ thể để test
 Carbon::setTestNow(Carbon::create(2023,11,21));
 //lấy thời gian hiện tại ra => 2023-11-21 00:00:00
 $dateCurrent = Carbon::now();
 //Bạn cũng có thể đặt thời gian kiểu này
 Carbon::setTestNow(Carbon::parse('first day of March 2015'));
 //echo "2015-03-01 00:00:00"
 $dateCurrent_2 = Carbon::now();
 //rest lại thời gian ban đầu 
 // Carbon::setTestNow(null);
 //kiểm tra có phải là trong môi trường test hay không, nó sẽ kiểm tra thời gian để so sanh
 if(Carbon::hasTestNow()){
  return view('welcome', [
  'title' => $dateCurrent_2
 ]);
 }
 return view('welcome', [
   'title' => $checkbirtday
  ]);
});

 

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)