1. Create Authentication In Laravel 5.8
 2. Create Cart Laravel 5.4 +VueJS
 3. Create Multiple Subcategories in Laravel 5.8
 4. Create Template Vuejs and Laravel 5.4
 5. Giới thiệu Laravel 5.4
 6. Hướng dẫn cài đặt laravel 5.4 phần 1
 7. Hướng dẫn cài đặt laravel 5.4 phần 2
 8. Passing data from Laravel to Vue
 9. Multiple Subcategories in Laravel 5.8 + Vue
 10. Login State in Angular 7 + Laravel 5.4
 11. Laravel 5.7 + Vue SPA
 12. Send Mail using Laravel 5.4 + VueJS
 13. SHOW DATA VUEJS IN TEMPLATE BLADE LARAVEL
 14. Xây dụng chức năng Register+ Login bằng Laravel 5.4 + VueJS
 15. Xác thực API bằng OAuth 2 với Laravel 5.4 Passport
 16. Tạo ứng dụng Laravel 5.4 kết hợp với Vuejs
 17. Create Multiple Comment in Laravel 5.8
 18. Filemanager in Laravel 5.8
 19. Connecting Multiple Databases in Laravel 5.8
 20. Laravel Redirect HTTP to HTTPS via .htaccess
 21. User Roles and Permissions in Laravel 5.8
 22. Export Excel using maatwebsite/excel in Laravel 5.8
 23. Show All Image from public folder using Laravel 5.8
 24. Multiple Image Upload using Ajax with Laravel 5.8
 25. Form Request Validation in Laravel 5.8
 26. Send Email using Queue in Laravel 5.8
 27. Ckeditor and Ckfinder in Laravel 5.8 + Vue.js
 28. Add a Marker to Google Map in Laravel 5.8
 29. Pagination for search results laravel 5.8
 30. Using React in Laravel 8
 31. Create Login and Register using Laravel 8 with React

Laravel Redirect HTTP to HTTPS via .htaccess

min read

Cách chúng ta có thể redirect từ HTTP to HTTPS trong Laravel, ta biết rằng thư mục cấu trúc của laravel có một thư mục là /public, có một số bạn thường tìm cách làm sao để gõ http://localhost/project là sẽ hiện ra website, thay vì mặc định là http://locahost/project/public. 

Tốt nhất bạn không nên phá bỏ cấu trúc của laravel, nhiều bạn copy .htaccessindex.php trong public ra root và chỉnh sửa nó để có thể http://localhost/project, nhưng nếu làm vậy bạn sẽ bị một lỗi bảo mật đó là file .env sẽ bị phát hiện http://localhost/project/.env ::)

Cách tốt nhất bạn giữ nguyên cấu trúc laravel như ban đâu, và bạn tiến hành tạo file .htaccess in thư mục root như sau:

File .htaccess

RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ public/ [L]

Đoạn code trên sẽ trỏ tới thư mục public của laravel, nhưng nó đang dùng là HTTP, để có được HTTPS bạn sửa lại như sau:

<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On    
 RewriteCond %{HTTPS} !=on  
 RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
 RewriteRule ^(.*)$ public/ [L]
</IfModule>

Vậy là bạn có thể gõ đường dẫn http://domain.com -> https://domain.com

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)