Install MongoDB in Windows 10. After Then using Node.js connect MongoDB

Nay mình chia sẻ với mọi người cách ta có thể Kết nối(Connect) MongoDB với Node.JS . Vừa qua mình có việc làm lại một dự án nhỏ, có Connect MongoDB + NodeJS+ Vue(kết hợp Vuex) quản lý trạng thái (state) của dữ liệu

Cũng lâu rồi mình không có dùng lại MongoDB , tìm tồi cài đặt nó làm mình rối cả lên kaka. Nhưng không sao, còn hơi thở thì ta sẽ tìm ra thôi mà kaka

# Install MongoDB in Windows 10

Việc đầu tiên là ta cài tìm và cài đặt MongoDB. Các bạn hãy vào đây và download về cài đặt nhé : https://www.mongodb.com/try/download/community

Sao khi bạn cài đặt xong bạn sẽ được giao như trên, bạn sẽ được một chuổi kết nối như thế này mongodb://localhost:27017 , Hãy bấm vào chữ "Connect" để tiếp tục ta tạo database

 

Việc còn lại là tạo project Nodejs và Connect MongoDB vào thôi

# Setup NodeJS Connect MongoDB

Tạo project Nodejs. Các bạn cần phải cài thư viện Node.js vào máy tính mình nhé

npm init

Okay các bạn có thể copy package,json của mình dùng để cài đặt cho lẹ và nhanh, còn không bạn cài đặt từng thư viện vào

{
 "name": "nodejs-react",
 "version": "1.0.0",
 "description": "nodejs react",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "start": "node index.js",
  "dev": "nodemon index.js",
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [
  "nodejs",
  "react"
 ],
 "author": "hoanguyenit",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "bcryptjs": "^2.4.3",
  "body-parser": "^1.19.0",
  "cors": "^2.8.5",
  "dotenv": "^10.0.0",
  "express": "^4.17.1",
  "jsonwebtoken": "^8.5.1",
  "mongodb": "^6.2.0",
  "mongoose": "^6.0.9",
  "sqlite3": "^5.0.2",
  "uid": "^2.0.0"
 },
 "devDependencies": {
  "nodemon": "^2.0.13"
 }
}

Sao đó mở Command Line lên và chạy lệnh npm install 

npm install

Vậy là bạn đã cài đặt toàn bộ thư viện như : jsonwebtoken, cors, mongodb, mongoose,... sao này dùng cái nào thì import vào file thôi

Sau khi đã có project Nodejs rồi, bạn tạo cho mình file index.js cùng cấp với project

const http = require("http");
const app = require("./app");
const server = http.createServer(app);

const { API_PORT } = process.env;
const port = process.env.PORT || API_PORT;

// server listening 
server.listen(port, () => {
 console.log(`Server running on port ${port}`);
});

 

Tiếp theo hãy tạo app.js như sau:

require("dotenv").config();
const express = require("express");
const jwt = require("jsonwebtoken");
const { MongoClient } = require('mongodb');
var cors = require('cors');
const router = express.Router();
const app = express();
app.use(cors());
app.use(express.json());

// Connection URL
const url = 'mongodb://127.0.0.1:27017';
const client = new MongoClient(url);

// Database Name
const dbName = 'shopbanhang';
let connectDB;

// Kết nối đến MongoDB
async function connectToMongoDB() {
 try {
  await client.connect();
  console.log('Connected to MongoDB');

  // Lưu trữ đối tượng cơ sở dữ liệu để sử dụng toàn cục
  connectDB = client.db("shopbanhang");
 } catch (error) {
  console.error('Error connecting to MongoDB:', error);
 }
}

connectToMongoDB().catch(console.dir);

//lấy tất cả danh sách hang hoa
router.get("/getItems", async (req, res) => {
 try {
  const collection = connectDB.collection("HangHoa");

  // Sử dụng phương thức find() để lấy tất cả các documents trong collection
  const hanghoas = await collection.find({}).toArray();
  // Log tất cả users
 
  res.status(200).json({"success":1,"ListsHangHoa":hanghoas});
 } catch (error) {
  console.error('Error getting all hanghoas:', error);
 }
})


app.use('/', router);
module.exports = app;

 

Bên trên mình cần import thư viện mongodb

const { MongoClient } = require('mongodb');

Tiếp theo là lúc chúng ta gọi connect đến MongoDB

// Connection URL
const url = 'mongodb://127.0.0.1:27017';
const client = new MongoClient(url);

// Database Name
const dbName = 'shopbanhang';
let connectDB;

// Kết nối đến MongoDB
async function connectToMongoDB() {
 try {
  await client.connect();
  console.log('Connected to MongoDB');

  // Lưu trữ đối tượng cơ sở dữ liệu để sử dụng toàn cục
  connectDB = client.db("shopbanhang");
 } catch (error) {
  console.error('Error connecting to MongoDB:', error);
 }
}
connectToMongoDB().catch(console.dir);

Bạn thấy mình dùng địa chỉ 127.0.0.1, thay vì là localhost đúng không. Trường hợp bạn dùng connect chuỗi mongodb://localhost:27017 không được, thì hãy dùng địa chỉ ip nhé : mongodb://127.0.0.1:27017

Vậy là xong, Các bạn viết các câu lệnh thêm, sửa , delete, thử nhé

Okay giờ chúng ta có thể chạy nó bằng câu lệnh sau:

npm run dev
//or
node index.js

Dưới đây mã  code mình dùng  Nodejs+MongoDB. cùng với kết hợp với Json Web Token các bạn có thể xem thêm bài viết này -> : JWT(Json Web Token) In Node.Js

Các bạn có thể tham thao thêm  app.js :

require("dotenv").config();
const express = require("express");
const jwt = require("jsonwebtoken");
const { MongoClient } = require('mongodb');
var cors = require('cors');
const router = express.Router();
const app = express();
app.use(cors());
app.use(express.json());

// Connection URL
const url = 'mongodb://127.0.0.1:27017';
const client = new MongoClient(url);

// Database Name
const dbName = 'shopbanhang';
let connectDB;

// Kết nối đến MongoDB
async function connectToMongoDB() {
 try {
  await client.connect();
  console.log('Connected to MongoDB');

  // Lưu trữ đối tượng cơ sở dữ liệu để sử dụng toàn cục
  connectDB = client.db("shopbanhang");
 } catch (error) {
  console.error('Error connecting to MongoDB:', error);
 }
}

// async function run() {
//  try {
//   await client.connect();
//   const database = client.db(dbName);
//   // const collection = database.collection("users");
//   // const users = await collection.find({}).toArray();
//   // Log tất cả users
//   console.log(users);
//  } finally {
//   // Đảm bảo rằng client sẽ đóng khi kết thúc hoặc có lỗi
//   await client.close();
//  }
// }

connectToMongoDB().catch(console.dir);

//xây dụng các chức năng lấy dữ liệu


//lấy tất cả danh sách hang hoa
router.get("/getItems", async (req, res) => {
 try {
  const collection = connectDB.collection("HangHoa");

  // Sử dụng phương thức find() để lấy tất cả các documents trong collection
  const hanghoas = await collection.find({}).toArray();
  // Log tất cả users
 
  res.status(200).json({"success":1,"ListsHangHoa":hanghoas});
 } catch (error) {
  console.error('Error getting all hanghoas:', error);
 }
})



//lấy tất cả danh sách hang hoa theo ID
router.get("/getItems/:id", async (req, res) => {
 try {
  const collection = connectDB.collection("HangHoa");
 
  
  let MSHH = {
   "MSHH": parseInt(req.params.id)
  };
 
  let hanghoa = await collection.findOne(MSHH);
 
  if (hanghoa) {
   res.status(200).json({ "success": 1, "hanghoa": hanghoa });
  } else {
   res.status(200).json({ "success": 0, "messsage": "Sản phẩm không tồn tại", "id": req.params.id });
  }
 } catch (error) {
  console.error('Error getting hanghoa:', error);
  res.status(500).json({ "success": 0, "message": "Lỗi server" });
 }
 
})




// Register khách hàng
router.post("/register/khachhang", async (req, res) => {

  // Our register logic starts here
  try {
    // Get user input
    const { HoTenKH, Password, SoDienThoai, DiaChi } = req.body;
    const collection = connectDB.collection("KhachHang");
    // Kiểm tra xem khách hàng đã tồn tại chưa
    const existingCustomer = await collection.findOne({ SoDienThoai });
  
    if (existingCustomer) {
     return res.status(400).json({ message: 'Khách hàng đã tồn tại.' });
    }
    const MSKH = `MSKH${Date.now()}`;
     // Tạo một bản ghi mới
    const newCustomer = {
     MSKH,
     HoTenKH,
     Password,
     SoDienThoai,
     DiaChi,
    };

    // Chèn bản ghi mới vào cơ sở dữ liệu
    await collection.insertOne(newCustomer);

    res.status(201).json({ message: 'Đăng ký thành công.' });

    /* save user to databse */
  } catch (err) {
    console.log(err);
  }
});

// Register nhân viên
router.post("/register/nhanvien", async (req, res) => {

 // Our register logic starts here
 try {
   // Get user input
   const { HoTenNV, Password, SoDienThoai, DiaChi,ChucVu } = req.body;
   const collection = connectDB.collection("NhanVien");
   // Kiểm tra xem khách hàng đã tồn tại chưa
   const existingCustomer = await collection.findOne({ SoDienThoai });
 
   if (existingCustomer) {
    return res.status(400).json({ message: 'Nhân viên đã tồn tại.' });
   }
   const MSNV = `MSNV${Date.now()}`;
    // Tạo một bản ghi mới
   const newCustomer = {
    MSNV,
    HoTenNV,
    Password,
    SoDienThoai,
    ChucVu,
    DiaChi,

   };

   // Chèn bản ghi mới vào cơ sở dữ liệu
   await collection.insertOne(newCustomer);

   res.status(201).json({ message: 'Đăng ký thành công.' });

   /* save user to databse */
 } catch (err) {
   console.log(err);
 }
});


// Login (nhân viên hoặc khách hàng or Nhaan vieen, position:1 -> nhanvien, position:0->khachhang
router.post("/login", async (req, res) => {
    const { msnv, password,position } = req.body;
    if (!(msnv && password)) {
      res.status(400).send("All input is required");
    }else{
      try {
        let collection;
        let user;

       if(position>0){
         
         collection = connectDB.collection("NhanVien");
         user = await collection.findOne({
          MSNV: msnv,
          Password: password,
         });
       }
       else{
        
        collection = connectDB.collection("KhachHang");
        user = await collection.findOne({
         MSKH: msnv,
         Password: password,
        });
       }
      
       // Tìm một nhân viên với MSNV và password tương ứng
        if (user) {
         var data;
         if(position>0){
           data={
            "MSNV":user.MSNV,
            "HoTenNV":user.HoTenNV,
            "ChucVu":user.ChucVu,
            "DiaChi":user.DiaChi,
            "SoDienThoai":user.SoDienThoai
           }
         }
         else{
          data={
           "MSKH":user.MSKH,
           "HoTenKH":user.HoTenKH,
            "DiaChi":user.DiaChi,
           "SoDienThoai":user.SoDienThoai
          }
         }

        
        
        var token = jwt.sign({ exp: Math.floor(Date.now() / 1000) + (60*60), user: data }, process.env.ACCESS_TOKEN_SECRET);
        var refresh_token = jwt.sign({ exp: Math.floor(Date.now() / 1000) + (24*60*60), user: data }, process.env.REFRESH_TOKEN_SECRET);
       
        try {
         let result;
         if(position>0){
           result = await collection.updateOne(
           { MSNV: msnv },
           { $set: { token: token, refresh_token: refresh_token } }
          );
         }
         else{
           result = await collection.updateOne(
           { MSKH: msnv },
           { $set: { token: token, refresh_token: refresh_token } }
          );
         }
         
         if (result.modifiedCount > 0) {

          res.status(200).json({"success":1,"message":"Login successful",user:result,"token":token,"refresh_token":refresh_token});
         } else {
          res.status(200).json({"success":1,"message":"Không thể update token",user:data,"token":token,"refresh_token":refresh_token});
         }
        } catch (error) {
         console.error('Error during update:', error);
        }
 
       
       } else {
        res.status(200).json({"success":-1,"message": "Login failed. Invalid MSNV or password."});
       }
      } catch (error) {
       res.status(200).json({"success":-1,"message": "error table in database"});
      }
    }
    
});






/**
 * Lấy mã token mới sử dụng Refresh token
 * POST /refresh_token
 */
 router.post('/refresh_token', async (req, res) => {
 try {
  const { refreshToken, position } = req.body;

  // Kiểm tra refreshToken có tồn tại
  if (!refreshToken) {
   return res.status(400).json({ success: 0, message: "Refresh token is required" });
  }

  // Kiểm tra refresh token có hợp lệ

  let collection;
  if(position>0) {
   collection = connectDB.collection("NhanVien");
  }else{
   collection = connectDB.collection("KhachHang");
  }
  let result = await collection.findOne({ refresh_token: refreshToken });
  if (result && result.refresh_token) {
   let row_refresh_token = result.refresh_token;
   var decoded = jwt.verify(row_refresh_token, process.env.REFRESH_TOKEN_SECRET);
   var token = jwt.sign({ exp: Math.floor(Date.now() / 1000) + (60*60), user: decoded.user }, process.env.ACCESS_TOKEN_SECRET);
   res.status(200).json({"success":1,"data":decoded,"token":token,"refresh_token":row_refresh_token});

  } else {
   res.status(404).json({ success: 0, message: "Refresh token not found" });
  }
 } catch (error) {
  console.error('Error refreshing token:', error);
  res.status(500).json({ success: 0, message: "Internal Server Error" });
 }
});

/**
 * Middleware xác thực người dùng dựa vào mã token
 * @param {*} req 
 * @param {*} res 
 * @param {*} next 
 */
 const TokenCheckMiddleware = async (req, res, next) => {
 // Lấy thông tin mã token được đính kèm trong request
 const token = req.body.token || req.query.token || req.headers['x-access-token'];

 // decode token
 if (token) {
  // Xác thực mã token và kiểm tra thời gian hết hạn của mã
  try {
   var decoded = jwt.verify(token, process.env.ACCESS_TOKEN_SECRET);
   // Lưu thông tin giã mã được vào đối tượng req, dùng cho các xử lý ở sau
   req.decoded = decoded;
   next();
  } catch (err) {
   // Giải mã gặp lỗi: Không đúng, hết hạn...
   console.error(err);
   return res.status(401).json({
    message: 'Unauthorized access.',
   });
  }
 } else {
  // Không tìm thấy token trong request
  return res.status(403).send({
   message: 'No token provided.',
  });
 }
}
router.post("/get-info-nhanvien",TokenCheckMiddleware, (req, res) => {
 return res.status(200).json({"token":req.decoded})
});
router.use(TokenCheckMiddleware)

router.post("/welcome", (req, res) => {
  const token =
    req.body.token || req.query.token || req.headers["x-access-token"];
 
  if (!token) {
    return res.status(403).send("A token is required for authentication");
  }
  try {
    var decoded = jwt.verify(token, process.env.ACCESS_TOKEN_SECRET);
    res.status(200).send(decoded.user);
  } catch (err) {
    return res.status(401).send("Invalid Token");
  }
  
});


/* cập nhật khách khàng */
router.post("/update/khachhang", async (req, res) => {
 const token =
   req.body.token || req.query.token || req.headers["x-access-token"];

  if (!token) {
   return res.status(403).send("A token is required for authentication");
  }
  try {
   const decoded = jwt.verify(token, process.env.ACCESS_TOKEN_SECRET);
 
   // Kiểm tra thời hạn của token
   const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000); // Thời gian hiện tại tính bằng giây
   if (decoded.exp && decoded.exp < currentTime) {
    // Token đã hết hạn, bạn có thể xử lý refresh token ở đây

     return res.status(401).send("Token has expired, please log in again");
    // Ví dụ:
    // const refreshToken = await RefreshToken.findOne({ userId: decoded.user.id });
    /* if (refreshToken) {
     // Tạo mới access token và gửi về client
     const newAccessToken = jwt.sign({ user: decoded.user }, process.env.ACCESS_TOKEN_SECRET, { expiresIn: '15m' });
     res.status(200).json({ accessToken: newAccessToken });
    } else {
     // Không tìm thấy refresh token, đòi hỏi người dùng đăng nhập lại
     res.status(401).send("Token has expired, please log in again");
    } */
   } else {
    // Token còn hạn, tiếp tục xử lý
    res.status(200).json(decoded.user);
   }
  } catch (err) {
   // Lỗi xác thực token
   return res.status(401).send("Invalid Token");
  }
})


//dat don hang
router.post("/dathang/check-out", async (req, res) => {
 const token =
   req.body.token || req.query.token || req.headers["x-access-token"];

 if (!token) {
  return res.status(403).send("A token is required for authentication");
 }else{
   try {
      const decoded = jwt.verify(token, process.env.ACCESS_TOKEN_SECRET);
      const data = decoded.user
      const {HoTenKH, SoDienThoai, DiaChi,MSKH,carts} = req.body;
      // Lấy ngày đặt hàng hiện tại
      const ngayDatHang = new Date().toISOString().split('T')[0];
      // Lấy ngày giao hàng sau 3 ngày
      const ngayGiaoHang = new Date();
      ngayGiaoHang.setDate(ngayGiaoHang.getDate() + 2);
      const ngayGiaoHangFormatted = ngayGiaoHang.toISOString().split('T')[0];
      const SoDonHang =`${Date.now()}`;
      const newDonhang = {
       "SoDonDH": SoDonHang,
       "MSKH":data.MSKH,
       "MSNV":"1233",
       "NgayDH":ngayDatHang,
       "NgayGH":ngayGiaoHangFormatted,
       "TrangThaiDH":0
      }
      const collection = connectDB.collection("DatHang");
      // Chèn bản ghi mới vào cơ sở dữ liệu
      const result = await collection.insertOne(newDonhang);
      if(result){

       const cartsWithSoDonHang = carts.map(cart => ({
        ...cart,
        MSDH: SoDonHang
       }));
       //thêm danh sách chi tiết đơn hàng
       const collection = connectDB.collection("ChiTietDatHang");
   
       // Chèn nhiều bản ghi mới vào cơ sở dữ liệu
       const result = await collection.insertMany(cartsWithSoDonHang);

       res.status(200).json({"success":1,"donhang":cartsWithSoDonHang,"message":"Đặt hàng thành công"});
      }
      
   } catch (error) {
    res.status(200).json({"success":-1,"message":"Token has expired, please log in again"});
   }
 }

})


//check don hang dat don hang
router.get("/check/dathang/:id", async (req, res) => {
 const token =
   req.body.token || req.query.token || req.headers["x-access-token"];

 if (!token) {
  return res.status(403).send("A token is required for authentication");
 }else{
   try {
      //const decoded = jwt.verify(token, process.env.ACCESS_TOKEN_SECRET);
      //const data = decoded.user
      const collection = connectDB.collection("DatHang");
      const result = await collection.findOne({
       SoDonDH: req.params.id,
      });
      if(!result) res.status(200).json({"success":0,"message":"Không tồn tại đơn hàng"});
      let TrangThaiDH = result.TrangThaiDH;
      if(result.TrangThaiDH == 0){
        TrangThaiDH = 1;
      }
      let kq = await collection.updateOne(
       { SoDonDH: req.params.id },
       { $set: { TrangThaiDH:TrangThaiDH} }
      );
      res.status(200).json({"success":1,"donhang":kq,"message":"Đã cập nhật đơn hàng"});
        
      
      
      
   } catch (error) {
    res.status(200).json({"success":-1,"message":"Token has expired, please log in again"});
   }
 }

});


//lấy tất cả danh sách nhân viên
router.get("/users", async (req, res) => {
 const token =
   req.body.token || req.query.token || req.headers["x-access-token"];

 if (!token) {
  return res.status(403).send("A token is required for authentication");
 }else{
  try {
   const collection = connectDB.collection("NhanVien");

   // Sử dụng phương thức find() để lấy tất cả các documents trong collection
   const users = await collection.find({}).toArray();
   // Log tất cả users
   console.log(users);
   res.status(200).json({"success":1,"ListNhanVien":users});
  } catch (error) {
   console.error('Error getting all users:', error);
  }
 }
})



//lấy tất cả danh sách đơn hàng
router.get("/getdathangs", async (req, res) => {
 const token =
   req.body.token || req.query.token || req.headers["x-access-token"];

 if (!token) {
  return res.status(403).send("A token is required for authentication");
 }else{
  try {
   const collection = connectDB.collection("DatHang");

   // Sử dụng phương thức find() để lấy tất cả các documents trong collection
   const dathangs = await collection.find({}).toArray();

   let dsdonhang = [];
   for (const item of dathangs){
    
    const collection = connectDB.collection("ChiTietDatHang");
    const chitietdathang = await collection.find({
     MSDH: item.SoDonDH,
    }).toArray();

    let chitiet = [];
    for(const hang of chitietdathang){

     let MSHH = hang.MSHH
     const collection = connectDB.collection("HangHoa");
     const hanghoa = await collection.findOne({
      MSHH: MSHH,
     });
     hang.TenHH = hanghoa.TenHH;

     chitiet.push(hang);
    }

    dsdonhang.push({
     "SoDonDH":item.SoDonDH,
     "NgayDH":item.NgayDH,
     "NgayGH":item.NgayGH,
     "TrangThaiDH":item.TrangThaiDH,
     "ChiTietDatHang":chitiet
    })
   }
   res.status(200).json({"success":1,"ListDatHang":dsdonhang});
  } catch (error) {
   console.error('Error getting all users:', error);
  }
 }
})




app.use('/', router);
module.exports = app;

Hẹn mọi người bài viết sau!

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Nếu bạn thích chia sẻ của tôi, đừng quên nhấn nút !ĐĂNG KÝ