insert-update-delete Mysql bằng Nodejs

min read

- Xin chào các bạn, nay mình hướng dẫn các bạn cách thêm, sửa, xóa. Dữ liệu trong mysql bằng ngôn ngữ lập trình Nodejs

Tiếp tục video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối Mysql trong Nodejs, thì trong bài viết này mình sẽ chỉ các bạn cách chỉnh sửa dữ liệu bằng Nodejs. bài này khá dài nên mình hướng dẫn các bạn bằng video nhé!

Github

Tag: NodeJS PHP