Insert,Update,Delete bằng hướng đối tượng php (phần 1)

Nguyễn Thanh Hòa
Nguyễn Thanh Hòa @skipperhoa
2.81k

Cũng khá là lâu rồi mới đăng bài nhỉ. Sau khoảng thời gian ăn rồi ngủ, tự nhiên hứng thú viết một bài đăng chơi hoho. đùa các bạn chút thôi.

Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn về select, insert, update, delete, bằng hướng đối tượng trong php bài này mình chia làm 2 phần.

Video hướng dẫn:

+ Phần 1: mình sẽ hướng dẫn các bạn select dữ liệu trong database của bạn ra và muốn làm được điều đó các bạn cũng phải hiểu về hướng đối tượng một tí nhé.

+ Phần 2: mình sẽ hướng dẫn các bạn insert và update, delete ,dữ liệu trong phần 2 sẽ xuất hiện một đặt cái rất quan trọng đó là tính kết thừa của class.

Ở đây mình có sẵn phải mẫu index.php như dưới đây, cũng khá đơn giản thôi, các bạn nhìn vào sẽ dễ hiểu, nó chỉ show hiển thị dữ liệu ra thôi

Tạo file Index.php

<html>
<head>
<title>GIOI THIEU XE DU LICH</title>
<style type="text/css">
*{margin: 0px; padding: 0px;}
#noidung{width: 900px;margin:0px auto;}
table{text-align: center;}
table tr{text-align: center;padding: 10px;}
table tr td{border: 1px solid #ccc;font-style: italic;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="noidung">

<table border='0' width="700">
<tr>
 <td colspan="6"><h1>Danh sách xe</h1>c</td>
</tr>
<tr>
  <td width="100">STT</td> 
  <td width="200">Tên Xe</td>
  <td width="200">Giá Xe</td>
  <td width="200">Hình ảnh</td>
  <td width="100">Cập Nhật</td>
  <td width="100">Xóa</td>
</tr>
<?php
  $stt=1;
    //goi class
   include_once('include/banxe.class.php');
   $xe=new Banxe();
   $sql="select * from xe";
   $xe->select($sql);
   while($rows=$xe->fetch_array()){
     $str="";
     $str .='<tr>';
     $str .='<td width="100">'.$stt++.'</td>';
     $str .='<td width="200">'.$rows['tenxe'].'</td>'; 
     $str .='<td width="200">'.number_format($rows['gia']).' VND</td>';
     $str .='<td width200><img src="images/'.$rows['hinh'].'" /></td>';
     $str .='<td width="100"><a href="capnhat_xe.php?idxe='.$rows['idxe'].'"><img src="images/capnhat.png" width="70" height="70"/></a></td>';
     $str .='<td width="100"><a href="delete_xe.php?idxe='.$rows['idxe'].'"><img src="images/xoa.png" width="70" height="70"/></a></td>';

     $str .='</tr>';
      echo $str; 
   }
?>
</table>
</div>
</body>
</html>

Đoạn code trên ta cần include cái class vào banxe.class.php vào nhé, sau đó khởi tạo đối tượng bằng cách 

include_once('include/banxe.class.php);
 $xe=new Banxe();

Tiếp theo ta cần cấu hình file kết nối database đó là file dbcon.php

dbcon.php

<?php
$localhost='localhost'; //tên localhots của bạn mặt định của xampp
$username='root'; tên username mặt định của xampp
 $password='';
 $database='banxe'; // còn đây là database của bạn nhé
?> 

Trong file index.php trên mình có include class banxe.class.php, chính vì thế mà ta cần phải viết code cho file này như sau:

+ Tạo các biến mà bạn cần 

+ Tạo function connect đến database, select, fetch

banxe.class.php

<?php
 
class Banxe{
public $idxe;
public $tenxe;
public $gia;
public $hinh;
private $db_localhost;
private $db_user;
private $db_pass;
private $db_database;
public $dbconnect;
public $result;
public $result_query=null;
public function __construct() {
 include_once('config/dbcon.php');
 $this->db_localhost=$localhost;
 $this->db_user=$username;
 $this->db_pass=$password;
 $this->db_database=$database;
 $this->connect();
}
public function connect() 
{

  $this->dbconnect=mysql_connect($this->db_localhost,$this->db_user,$this->db_pass);
  if(!empty($this->dbconnect)){
   mysql_select_db($this->db_database,$this->dbconnect);
   mysql_query("set names 'UTF-8'");
  }
  else{
   echo 'ket noi khong thanh cong'; 
  }
 
}
public function select($sql){
 $this->result_query=mysql_query($sql,$this->dbconnect);
 return $this->result_query;

}

 
 public function count(){
  return mysql_num_rows($this->result_query);</em>
 }

 
public function fetch_array($result=NULL){ 
  if($result==NULL)
   if(is_resource($this->result_query))
    return mysql_fetch_array($this->result_query);
   return NULL;
  }
}

 
?>

Chúc các bạn làm thành công!

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)