Insert,Update,Delete bằng hướng đối tượng php (phần 1)

min read

Cũng khá là lâu rồi mới đăng bài nhỉ. Sau khoảng thời gian ăn rồi ngủ, tự nhiên hứng thú viết một bài đăng chơi hoho. đùa các bạn chút thôi.

hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn về select, insert, update, xóa bằng hướng đối tượng trong php bài này mình chia làm 2 phần.

+ phần 1 mình sẽ hướng dẫn các bạn select dữ liệu trong database của bạn ra và muốn làm được điều đó các bạn cũng phải hiểu về hướng đối tượng một tí nhé.

+ phần 2 mình sẽ hướng dẫn các bạn insert và update, xóa dữ liệu trong phần 2 sẽ xuất hiện một đặt cái rất quan trọng đó là tính kết thừa của class.

Tạo file Index.php

<html>
<head>
<title>GIOI THIEU XE DU LICH</title>
<style type="text/css">
*{margin: 0px; padding: 0px;}
#noidung{width: 900px;margin:0px auto;}
table{text-align: center;}
table tr{text-align: center;padding: 10px;}
table tr td{border: 1px solid #ccc;font-style: italic;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="noidung">

<table border='0' width="700">
<tr>
 <td colspan="6"><h1>Danh sách xe</h1>c</td>
</tr>
<tr>
  <td width="100">STT</td> 
  <td width="200">Tên Xe</td>
  <td width="200">Giá Xe</td>
  <td width="200">Hình ảnh</td>
  <td width="100">Cập Nhật</td>
  <td width="100">Xóa</td>
</tr>
<?php
  $stt=1;
    //goi class
   include_once('include/banxe.class.php');
   $xe=new Banxe();
   $sql="select * from xe";
   $xe->select($sql);
   while($rows=$xe->fetch_array()){
     $str="";
     $str .='<tr>';
     $str .='<td width="100">'.$stt++.'</td>';
     $str .='<td width="200">'.$rows['tenxe'].'</td>'; 
     $str .='<td width="200">'.number_format($rows['gia']).' VND</td>';
     $str .='<td width200><img src="images/'.$rows['hinh'].'" /></td>';
     $str .='<td width="100"><a href="capnhat_xe.php?idxe='.$rows['idxe'].'"><img src="images/capnhat.png" width="70" height="70"/></a></td>';
     $str .='<td width="100"><a href="delete_xe.php?idxe='.$rows['idxe'].'"><img src="images/xoa.png" width="70" height="70"/></a></td>';

     $str .='</tr>';
      echo $str; 
   }
?>
</table>
</div>
</body>
</html>

các bạn tạo một cái file dbcon.php trong thư mục config như sau:

dbcon.php

<?php
$localhost='localhost'; //tên localhots của bạn mặt định của xampp
$username='root'; tên username mặt định của xampp
 $password='';
 $database='banxe'; // còn đây là database của bạn nhé
?> 

bước tiếp theo các bạn tạo một file trong thư mục include tên như sau: banxe.class.php  và các bạn copy source code ở bên dưới vào

banxe.class.php

<?php
 
class Banxe{
public $idxe;
public $tenxe;
public $gia;
public $hinh;
private $db_localhost;
private $db_user;
private $db_pass;
private $db_database;
public $dbconnect;
public $result;
public $result_query=null;
public function __construct() {
 include_once('config/dbcon.php');
 $this->db_localhost=$localhost;
 $this->db_user=$username;
 $this->db_pass=$password;
 $this->db_database=$database;
 $this->connect();
}
public function connect() 
{

  $this->dbconnect=mysql_connect($this->db_localhost,$this->db_user,$this->db_pass);
  if(!empty($this->dbconnect)){
   mysql_select_db($this->db_database,$this->dbconnect);
   mysql_query("set names 'UTF-8'");
  }
  else{
   echo 'ket noi khong thanh cong'; 
  }
 
}
public function select($sql){
 $this->result_query=mysql_query($sql,$this->dbconnect);
 return $this->result_query;

}

 
 public function count(){
  return mysql_num_rows($this->result_query);</em>
 }

 
public function fetch_array($result=NULL){ 
  if($result==NULL)
   if(is_resource($this->result_query))
    return mysql_fetch_array($this->result_query);
   return NULL;
  }
}

 
?>

Chúc các bạn làm thành công!

Tag: PHP