Hướng dẫn tạo Menu xổ bằng code CSS đơn giản

Hướng dẫn tạo Menu xổ bằng code CSS đơn giản

Menu xổ là một trong những thành phần cơ bản nhất cho mọi trang web cần nhiều điều hướng - cái mà menu thường theo kiểu dàn trải tất cả không thể thay thế được vì chiếm quá nhiều diện tích.

code css

<style>
ul#menu, ul#menu ul#sub {

  padding:0;

  margin: 0;

}

ul#menu li {

   list-style-type: none;  /* code này để bỏ các dấu chấm tròn*/

   float: left;  /* code này để menu dàn hàng ngang*/

   margin-right: 10px;  /* tạo lề cho các menu*/

}

ul#menu li a {

text-decoration: none;

background-color: #900;

padding: 5px;

color: white;

}

ul#menu li {

positon: relative;

} 

ul#menu li ul#sub {

display: none;

position: absolute;

width: 100px;

}

ul#menu li ul#sub li {

margin-top: 10px;

margin-bottom: 5px;

}

ul#menu li:hover ul#sub {

display: block;

 }
</style>

Menu sử dụng danh sách không có thứ tự, tức là thẻ ul và li. Cụ thể mã sẽ kiểu như này:

code html

<ul id="menu">

  <li><a href="#">Menu 1</a></li>

  <li><a href="#">Menu 2</a>

     <ul id="sub">

         <li><a href="#">Sub Menu 1</a></li>

         <li><a href="#">Sub Menu 2</a></li>

         <li><a href="#">Sub Menu 3</a></li>

     </ul>

  </li>

  <li><a href="#">Menu 3</a></li>

  <li><a href="#">Menu 4</a></li>

  <li><a href="#">Menu 5</a></li>

</ul>

Chúc các bạn làm thành công!

Tag: Html/Css