1. Giải thuật sắp xếp số tăng dần-tìm số lớn nhất-xóa phần tử trùng nhau trong PHP
 2. Hướng dẫn kết nối Mysql trong Nodejs
 3. Hướng dẫn tạo Captcha
 4. Hướng dẫn tạo Form Hổ trợ trực tuyến phần 1
 5. Hướng dẫn tạo Form đăng ký thành viên
 6. Hướng dẫn tạo Form đăng nhập hệ thống kết hợp với CSDL
 7. Insert,Update,Delete bằng hướng đối tượng php (phần 1)
 8. insert-update-delete Mysql bằng Nodejs
 9. Register Angularjs and Php
 10. Login remember me Angularjs and Php
 11. Login Remember bằng Php
 12. Tìm kiếm phần tử trong mảng bằng PHP
 13. Tạo giỏ hàng theo mô hình MVC
 14. Login Google using PHP
 15. Upload Image Resize in PHP

Hướng dẫn kết nối Mysql trong Nodejs

min read
Tags: NodeJS PHP

Hôm này mình xin hướng dẫn các bạn cách kết nối Mysql trong nodejs.

Việc kết nối Mysql xampp của nodejs thật sự rất đơn giản và dễ hiểu. Đầu tiên các bạn cài đặt module như sau:

npm install mysql

Sau khi cài đặt các bạn viết câu lệnh kết nối, bạn cần tên host,user,password,database

//tao kết nối mysql
var connection = mysql.createConnection({
	host:'localhost',
	user:'skipperhoa',
	password:'0975595084',
	database:'basic_nodejs'
});

- Để thực thi một câu lệnh select các bạn làm như sau

connection.query('select * from sinhvien', function (error, results, fields) {
	 if (error) throw error;
	 res.render('index',{results});
	});

- Các bạn chú ý: dòng lệnh select, Hiện tại tôi có một table sinhvien, tôi select table này và render ra views cho người dùng xem

- Result nó sẽ trả về dữ liệu, sau đó bạn đưa dữ liệu này ra file index.ejs

Chúc các bạn thành công!

Tags: NodeJS PHP
x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)