Hướng dẫn kết nối Mysql trong Nodejs

Hôm này mình xin hướng dẫn các bạn cách kết nối Mysql trong nodejs.

Việc kết nối Mysql xampp của nodejs thật sự rất đơn giản và dễ hiểu. Đầu tiên các bạn cài đặt module như sau:

npm install mysql

Sau khi cài đặt các bạn viết câu lệnh kết nối, bạn cần tên host,user,password,database

//tao kết nối mysql
var connection = mysql.createConnection({
	host:'localhost',
	user:'skipperhoa',
	password:'0975595084',
	database:'basic_nodejs'
});

- Để thực thi một câu lệnh select các bạn làm như sau

connection.query('select * from sinhvien', function (error, results, fields) {
	  if (error) throw error;
	  res.render('index',{results});
	});

- Các bạn chú ý: dòng lệnh select, Hiện tại tôi có một table sinhvien, tôi select table này và render ra views cho người dùng xem

- Result nó sẽ trả về dữ liệu, sau đó bạn đưa dữ liệu này ra file index.ejs

Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan

Bình Luận