ASP.NET MVC 5 Ajax Pagination For Search Results

Nguyễn Thanh Hòa
Nguyễn Thanh Hòa @skipperhoa
11.82k

Tiếp tục với các bài viết trước, nay mình chia sẻ cách phân trang bằng Ajax trong ASP.NET MVC 5. Bài trước mình làm phân trang đơn giản bạn có thể xem lại tại đây

Bài này mình dùng code của bài trước chỉ sửa lại xiu là được! ::)
Bạn mở file HomeController.cs trong thư mục Controllers lên và chỉnh thêm cho mình như code sau:

public ActionResult Lists()
    {
      return View();
    }

    [HttpGet]
    public JsonResult getAllPost(string txtSearch, int? page)
    {
      var data = (from s in _db.Posts select s);
      if (!String.IsNullOrEmpty(txtSearch))
      {
        ViewBag.txtSearch = txtSearch;
        data = data.Where(s => s.Title.Contains(txtSearch));
      }

      if (page > 0)
      {
        page = page;
      }
      else
      {
        page = 1;
      }
      int start = (int)(page - 1) * pageSize;

      ViewBag.pageCurrent = page;
      int totalPage = data.Count();
      float totalNumsize = (totalPage / (float)pageSize);
      int numSize = (int)Math.Ceiling(totalNumsize);
      ViewBag.numSize = numSize;
      var dataPost = data.OrderByDescending(x => x.Id).Skip(start).Take(pageSize);
      List<Post> listPost = new List<Post>();
      listPost = dataPost.ToList();
      // return Json(listPost);
      return Json(new { data = listPost,pageCurrent = page,numSize=numSize }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }

+ getAllPost(): return về dữ liệu Json cho phía client xử lý, đồng thời cũng nhận dữ liệu từ client gửi đến để xử lý phân trang
+ Lists(): return về View, do đó đồi hỏi bạn phải tạo một khung nhìn(View), sau khi tạo xong bạn sẽ được file Lists.cshtml trong thư mục Views/Post/Lists.cshtml
bạn open và chỉnh sửa giao điện file như sau:

@model MVC5_HelloWorld.Models.Post
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-10">
      <div class="card">

        <div class="card-header">
          List Posts
          <a href="@Url.Action("Store", "Post")" class="btn btn-success">Add</a>
        </div>
        <div class="card-body">
          <div class="card-header">
            Search
             <input type="text" name="txtSearch" placeholder="Search!" class="txtSearch"/>
             <button type="button" class="btn btn-warning" id="search">Search</button>
            
          </div>
          <table class="table table-bordered">
            <thead>
              <tr>
                <th>STT</th>
                <th>Title</th>
                <th>Body</th>
                <th>Created_at</th>
                <th>Updated_at</th>
                <th>Edit</th>
                <th>Delete</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody class="load-list">
              
            </tbody>

          </table>
          <div class="card-footer">
            <nav aria-label="Page navigation example">
              <ul class="pagination" id="load-pagination">

                
              </ul>
            </nav>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Chú ý: chổ class="load-list" id="load-pagination" dùng để hiển thị nội dùng ra và hiển thị nút phân trang

Xong giờ ta thiết lập code Ajax để xử lý phân trang trong ASP.NET MVC 5 thôi nào, trong đoạn code dưới đây mình có chú thích từng sự kiện, đoạn code dài quá, nên mình tách ra, cho dễ hình dung nghe

$(document).ready(function () {

      //function load pagination
      var load = function (txtSearch, page) {
        $.ajax({
          url: '@Url.Action("getAllPost","Post")',
          type: "GET",
          data: { txtSearch:txtSearch , page: page },
          dataType: 'json',
          contentType: 'application/json;charset=utf-8',
          success: function (result) {
            console.log(result);
            var str = "";
            $.each(result.data, function (index, value) {

              //convert date to string
              var dateCreated = value.Created_at;
              var dateCreated_string = new Date(parseInt(dateCreated.replace("/Date(", "").replace(")/", ""), 10));
              var created_at = dateCreated_string.getFullYear() + "/" + dateCreated_string.getMonth() + "/" + dateCreated_string.getDate();

              var dateUpdated = value.Updated_at;
              var dateUpdated_string = new Date(parseInt(dateUpdated.replace("/Date(", "").replace(")/", ""), 10));
              var Updated_at = dateUpdated_string.getFullYear() + "/" + dateUpdated_string.getMonth() + "/" + dateUpdated_string.getDate();
              //

              //create list post
              var dateUpdated = new Date(value.Updated_at);
              str += "<tr>";
                str += "<td>"+(value.Id)+"</td>";
                str += "<td>"+value.Title + "</td>";
                str += "<td>" + value.Body + "</td>";
                str += "<td>" + created_at+ "</td>";
                str += "<td>"+ Updated_at + "</td>";
                str += "<td><a href='/Post/Edit/"+value.id+"' class='badge badge-warning'>Modify</a></td>";
                str += "<td><a href='/Post/Delete/"+value.id+"' class='badge badge-danger'>Delete</a></td>";
              str += "</tr>";

              //create pagination
              var pagination_string = "";
              var pageCurrent = result.pageCurrent;
              var numSize = result.numSize;

              //create button previous
              if (pageCurrent > 1) {
                var pagePrevious = pageCurrent - 1;
                pagination_string += '<li class="page-item"><a href="" class="page-link" data-page=' + pagePrevious + '>Previous</a></li>';
              }
              
              for (i = 1; i <= numSize; i++){
                if (i == pageCurrent) {
                  pagination_string += '<li class="page-item active"><a href="" class="page-link" data-page=' + i + '>'+pageCurrent+'</a></li>';
                } else {
                  pagination_string += '<li class="page-item"><a href="" class="page-link" data-page=' + i + '>'+i+'</a></li>';
                }
               }

							 //create button next
               if (pageCurrent > 0 && pageCurrent < numSize) {
                var pageNext = pageCurrent + 1;
                pagination_string += '<li class="page-item"><a href="" class="page-link" data-page=' + pageNext + '>Next</a></li>';
               }

            //load pagination
            $("#load-pagination").html(pagination_string);
           });

            //load str to class="load-list"
            $(".load-list").html(str);
          }
        });
      }

  //load init
  load(null, 1);
});

Bên trên là đoạn code mình xử lý load phân trang, mình sẽ chèn vào 2 tham số (txtSearch,page), thông thường ban đầu, page=1, txtSearch=null

url: '@Url.Action("getAllPost","Post")': sẽ đi đến function getAllPost() file HomeControlle.cs, sao đó xử lý xong, return về dữ liệu theo kiểu Json

Các bạn có thể nhìn thấy mình có nhận dữ liệu về là kiểu Json, sao đó dùng $.earch() để lập dữ liệu ra. Bên cạnh đó bạn xem  thẻ <a data-page=""></a>   trong đoạn code trên mình có khai báo, giúp ta có thể dùng Ajax lấy ra số page để hiển thị

Tiếp tục ta xây dựng sự kiện click phân trang: ta sẽ click vào <a data-page=""></a> để lấy giá trị page 

 //click event pagination 
      $("body").on("click",".pagination li a",function (event) {
        event.preventDefault();
        var page = $(this).attr('data-page');

        //load event pagination
        var txtSearch = $(".txtSearch").val();
        if (txtSearch != "") {
          load(txtSearch, page)
        }
        else {
          load(null, page);
        }
        
      });

Trong đoạn code trên mình click vào thẻ <a href="" data-page=""></a> để lấy dữ liệu từ page-page, sau đó chèn vào hàm  load(txtSearch,page) để gọi Ajax

Tiếp tục ta xây dựng hàm tìm kiếm

//click event search
      $("#search").click(function () {
        var txtSearch = $(".txtSearch").val();
        if (txtSearch != "") {
          load(txtSearch, 1)
        }
        else {
          load(null, 1);
        }
        
      });

Đoạn code bên trên mình bắt sự kiện click tìm kiếm, sao đó lấy giá trị tìm kiếm chèn vào làm load()

Đoạn code Full Ajax

$(document).ready(function () {

      //function load pagination
      var load = function (txtSearch, page) {
        $.ajax({
          url: '@Url.Action("getAllPost","Post")',
          type: "GET",
          data: { txtSearch:txtSearch , page: page },
          dataType: 'json',
          contentType: 'application/json;charset=utf-8',
          success: function (result) {
            console.log(result);
            var str = "";
            $.each(result.data, function (index, value) {

              //convert date to string
              var dateCreated = value.Created_at;
              var dateCreated_string = new Date(parseInt(dateCreated.replace("/Date(", "").replace(")/", ""), 10));
              var created_at = dateCreated_string.getFullYear() + "/" + dateCreated_string.getMonth() + "/" + dateCreated_string.getDate();

              var dateUpdated = value.Updated_at;
              var dateUpdated_string = new Date(parseInt(dateUpdated.replace("/Date(", "").replace(")/", ""), 10));
              var Updated_at = dateUpdated_string.getFullYear() + "/" + dateUpdated_string.getMonth() + "/" + dateUpdated_string.getDate();
              //

              //create list post
              var dateUpdated = new Date(value.Updated_at);
              str += "<tr>";
                str += "<td>"+(value.Id)+"</td>";
                str += "<td>"+value.Title + "</td>";
                str += "<td>" + value.Body + "</td>";
                str += "<td>" + created_at+ "</td>";
                str += "<td>"+ Updated_at + "</td>";
                str += "<td><a href='/Post/Edit/"+value.id+"' class='badge badge-warning'>Modify</a></td>";
                str += "<td><a href='/Post/Delete/"+value.id+"' class='badge badge-danger'>Delete</a></td>";
              str += "</tr>";

              //create pagination
              var pagination_string = "";
              var pageCurrent = result.pageCurrent;
              var numSize = result.numSize;

              //create button previous
              if (pageCurrent > 1) {
                var pagePrevious = pageCurrent - 1;
                pagination_string += '<li class="page-item"><a href="" class="page-link" data-page=' + pagePrevious + '>Previous</a></li>';
              }
              
              for (i = 1; i <= numSize; i++){
                if (i == pageCurrent) {
                  pagination_string += '<li class="page-item active"><a href="" class="page-link" data-page=' + i + '>'+pageCurrent+'</a></li>';
                } else {
                  pagination_string += '<li class="page-item"><a href="" class="page-link" data-page=' + i + '>'+i+'</a></li>';
                }
               }

							 //create button next
               if (pageCurrent > 0 && pageCurrent < numSize) {
                var pageNext = pageCurrent + 1;
                pagination_string += '<li class="page-item"><a href="" class="page-link" data-page=' + pageNext + '>Next</a></li>';
               }

            //load pagination
            $("#load-pagination").html(pagination_string);
           });

            //load str to class="load-list"
            $(".load-list").html(str);
          }
        });
      }
      

      //click event pagination 
      $("body").on("click",".pagination li a",function (event) {
        event.preventDefault();
        var page = $(this).attr('data-page');

        //load event pagination
        var txtSearch = $(".txtSearch").val();
        if (txtSearch != "") {
          load(txtSearch, page)
        }
        else {
          load(null, page);
        }
        
      });


      //click event search
      $("#search").click(function () {
        var txtSearch = $(".txtSearch").val();
        if (txtSearch != "") {
          load(txtSearch, 1)
        }
        else {
          load(null, 1);
        }
        
      });


      //load init
      load(null, 1);
});

Demo:

ajax pagination search for results in asp.net mvc 5ajax pagination search for results in asp.net mvc 5

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)