1. ASP.NET MVC 5 Hello World
 2. ASP.NET MVC 5 Create Shared Layout Razor & ViewStart
 3. ASP.NET MVC 5 Install Bootstrap
 4. ASP.NET MVC 5 Using DBContext Connect Database
 5. ASP.NET MVC 5 CRUD Tutorial With Example For Beginners
 6. Pagination For Search Results ASP.NET MVC 5
 7. ASP.NET MVC 5 Ajax Pagination For Search Results
 8. ASP.NET MVC 5 Render Sections with RenderSection
 9. ASP.NET MVC 5 Html.Partial & Html.RenderPartial
 10. ASP.NET MVC 5 Html.Action and Html.RenderAction
 11. ASP.NET MVC 5 LinQ to SQL
 12. ASP.NET MVC 5 FORM VALIDATION
 13. ASP.NET MVC 5 Partial View with Ajax Form
 14. ASP.NET MVC 5 Login and Register
 15. ASP.NET MVC 5 Repository Pattern
 16. ASP.NET MVC 5 Stored Procedure
 17. ASP.NET MVC 5 - Multiple Comment
 18. Build Angular + ASP.NET MVC 5
 19. Build Web API using Angular with ASP.NET MVC5 (Part 1)
 20. Build Web API using Angular with ASP.NET MVC 5 (Part 2)

Pagination For Search Results ASP.NET MVC 5

min read

Tiếp tục với bài trước, trong bài hôm này mình chia sẻ cách tìm kiếm dữ liệu trả về rồi phân trang(pagination) trong ASP.NET MVC 5. Mình viết tiếp code của bài trước bạn xem tại đây

Thật sự thì có plugin hổ trợ phân trang, nhưng mình thì không dùng. Hôm này mình sẽ lên một công thức tính toán để ta có thể phân trang tùy thích
Nếu bạn có xem bài trước rồi thì giờ bạn chỉ cần mở file PostController.cs lên và chỉnh sửa lại hàm index() như sau:


    public int pageSize = 2;
    public ActionResult Index(string txtSearch,int? page)
    {
    
      var data = (from s in _db.Posts select s);
      if (!String.IsNullOrEmpty(txtSearch))
      {
        ViewBag.txtSearch = txtSearch;
        data = data.Where(s => s.Title.Contains(txtSearch));
      }

      if (page > 0)
      {
        page = page;
      }
      else
      {
        page = 1;
      }
      int start = (int)(page - 1) * pageSize;
      
      ViewBag.pageCurrent = page;
      int totalPage = data.Count();
      float totalNumsize = (totalPage / (float)pageSize);
      int numSize = (int)Math.Ceiling(totalNumsize);
      ViewBag.numSize = numSize;
      ViewBag.posts = data.OrderByDescending(x => x.Id).Skip(start).Take(pageSize);
      return View();
    }

Đầu tiên mình cài đặt các tham số như sau:

 • pageSize: là số bài post mà mình cần hiển thị ra ngoài
 • ViewBag.pageCurrent: nhận giá trị page hiện tại
 • totalPage: tổng của tất cả dữ liệu bài
 • totalNumsize: tổng số trang cần hiển thị
 • Math.Ceiling: hàm dùng làm tròn số thập phân

Tiếp tục mình chỉnh sửa lại giao diện hiển thị , ta mở file Index.cshtml trong Views/Post/Index.cshtml 

@model MVC5_HelloWorld.Models.Post
<div class="container">
  <div class="row justify-content-center">
    <div class="col-md-10">
      <div class="card">
        
        <div class="card-header">
          List Posts
          <a href="@Url.Action("Store", "Post")" class="btn btn-success">Add</a>
        </div>
        <div class="card-body">
          <div class="card-header">
            Search
            @using (Html.BeginForm("Index", "Post", FormMethod.Get))
            {
              <input type="text" name="txtSearch" placeholder="Search!"/>
              <button type="submit" class="btn btn-warning">Search</button>
            }
          </div>
          <table class="table table-bordered">
            <thead>
              <tr>
                <th>STT</th>
                <th>Title</th>
                <th>Body</th>
                <th>Created_at</th>
                <th>Updated_at</th>
                <th>Edit</th>
                <th>Delete</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              @{
                int i = 1;
               
              }
              @foreach (var post in ViewBag.Posts)
              {

                <tr>
                  <td>@i</td>
                  <td>@post.Title</td>
                  <td>@post.Body</td>
                  <td>@post.Created_at</td>
                  <td>@post.Updated_at</td>
                  <td><a href="@Url.Action("Edit","Post",new {id=post.Id})" class="badge badge-warning">Modify</a></td>
                  <td><a href="@Url.Action("Delete","Post",new {id=post.Id})" class="badge badge-danger">Remove</a></td>
                </tr>
                i++;
              }
            </tbody>
            
          </table>
          <div class="card-footer">
            <nav aria-label="Page navigation example">
              <ul class="pagination">

                @{
                  int position;
                  int pageCurrent = ViewBag.pageCurrent;
                  string txtSearch = ViewBag.txtSearch;
                  float numSize = ViewBag.numSize;
                  if (pageCurrent > 1)
                  {
                    <li class="page-item">
                      <a class="page-link" href="@Url.Action("Index", "Post", new { txtSearch = (txtSearch != "" ? txtSearch : null), page = pageCurrent-1 })" tabindex="-1">Previous</a>
                    </li>
                  }

                  for (position = 1; position <= numSize; position++)
                  {

                    if (position == pageCurrent)
                    {
                      <li class="page-item active"><a class="page-link" href="@Url.Action("Index", "Post", new { txtSearch = (txtSearch != "" ? txtSearch : null), page = position })">@position</a></li>
                    }

                    else
                    {
                      <li class="page-item"><a class="page-link" href="@Url.Action("Index", "Post", new { txtSearch = (txtSearch != "" ? txtSearch : null), page = position })">@position</a></li>
                    }

                  }
                  if (pageCurrent > 0 && pageCurrent < numSize)
                  {
                    <li class="page-item">
                      <a class="page-link" href="@Url.Action("Index", "Post", new { txtSearch = (txtSearch != "" ? txtSearch : null), page = pageCurrent+1 })" tabindex="-1">Next</a>
                    </li>
                  }

                }

              </ul>
            </nav>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Trong đoạn code bên trên cũng khá đơn giản, vì mình chỉ việc lập các numSize ra thôi
Demo:

Pagination For Search Results ASP.NET MVC 5Pagination For Search Results ASP.NET MVC 5

Ok vậy là xong! ::)

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)