Add Ckeditor 5 + Ckfinder 3 to Website Php

Mấy ngày này mình tìm hiểu về cách tích hợp ckeditor5 + ckfinder đến website của mình, cũng khó khăn vãi chưỡng, nhưng nay mình làm được rồi, cũng chia sẻ với mọi người cách tích hợp như sau:

Github: Ckeditor 5 + Ckfinder3

# Tạo project ckeditor 5 của bạn và cài đặt như sau:

npm init
npm install --save @ckeditor/ckeditor5-build-classic

# Tiếp theo hãy download ckfinder 3 về máy , nhớ chọn ckfinder đúng phiên bản php mà bạn đang dùng nhé:

Ví dụ : php bạn đang dùng là php 7, thì tải ckfinder 3.4.3, còn php 8=>ckfinder 3.5.3

Bạn có thể vào link dưới đây để tại : https://ckeditor.com/ckfinder/download/

Sau khi tải ckfinder về giải nén nó vào thư mục của bạn 

# Tạo file index.html hay index.php cũng được trong thư mục project của bạn

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
    <!-- <script src="https://cdn.ckeditor.com/ckeditor5/12.3.1/classic/ckeditor.js"></script> -->
  <script src="./node_modules/@ckeditor/ckeditor5-build-classic/build/ckeditor.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="ckfinder/ckfinder.js"></script>
</head>
<body >
  <div id="editor" ></div>
  
  <script type="text/javascript">
  
  ClassicEditor.create(document.querySelector('#editor'), {
        ckfinder: {
          // Upload the images to the server using the CKFinder QuickUpload command.
          uploadUrl: 'ckfinder/core/connector/php/connector.php?command=QuickUpload&type=Files&responseType=json',
    
          // Define the CKFinder configuration (if necessary).
          options: {
            resourceType: 'Images'
          }
        },
        toolbar: {
          items: [
            'heading',
            '|',
            'bold',
            'italic',
            'underline',
            'strikethrough',
            'subscript',
            'superscript',
            'alignment',
            '|',
            'fontFamily',
            'fontSize',
            'fontColor',
            'fontBackgroundColor',
            'highlight',
            '|',
            'bulletedList',
            'numberedList',
            '|',
            'outdent',
            'indent',
            '|',
            'link',
            'imageInsert',
            'imageUpload',
            'blockQuote',
            'insertTable',
            'mediaEmbed',
            'code',
            'specialCharacters',
            '|',
            'undo',
            'redo',
            '|',
            'CKFinder'
          ],
          shouldNotGroupWhenFull: true,
        },
        language: 'en',
        image: {
          toolbar: [
            'imageTextAlternative',
            'imageStyle:full',
            'imageStyle:side',
            'linkImage'
          ]
        },
        table: {
          contentToolbar: [
            'tableColumn',
            'tableRow',
            'mergeTableCells',
            'tableCellProperties',
            'tableProperties'
          ]
        },
        licenseKey: '',
    
    
      })
      .then(editor => {
        window.editor = editor;
    
        CKFinder.setupCKEditor(editor);
        console.log( Array.from( editor.ui.componentFactory.names() ) );
      })
      .catch(error => {
       
        console.error(error);
      });
    
    </script>
</body>
</html>

# Các bạn nhìn bên trên ta có thẻ <div id="editor"></div> dùng để load ckeditor của ta ra

Để show các thanh công cụ của toolbar ra thì các bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang : https://ckeditor.com/docs/ckeditor5/latest/features/toolbar/toolbar.html

# Cấu hình ckfinder 3 của ta như sau

Nói chung thì ta chỉ cấu hình đường dẫn và bảo mật thôi, mở file config.php trong ckfinder của ta lên và chỉnh nhé, 

$config['authentication'] = function () {
  return true;
};
$config['backends'][] = array(
  'name'     => 'default',
  'adapter'   => 'local',
  'baseUrl'   => 'http://localhost/TestCkeditor/upload/',
// 'root'     => '', // Can be used to explicitly set the CKFinder user files directory.
  'chmodFiles'  => 0777,
  'chmodFolders' => 0755,
  'filesystemEncoding' => 'UTF-8',
);

Bên trên mà ta thường hay cấu hình như vậy, tuy vào cách của mọi người nhé!

Bài Viết Liên Quan

Bình Luận