Install Java and Jenkins in Ubuntu 23.04

Chia sẻ với mọi người cách cài đặt Java trên Ubuntu 23.04 chơi nhé. Tại sẵn viết để đây có gì vào copy cho lẹ đó mà, với mình đang dùng Jenkins, gitlab ce trên Ubuntu nên bắt buộc phải cài Java mới sử dụng được Jenkins

Cài đặt Java trong Ubuntu

+ Đầu tiên mình cần phải cài Java trước nhé, cách cài đặt cũng tương đối dễ ah, copy vào và chạy lệnh thôi

# sudo apt update -y
# sudo apt install openjdk-11-jre -y
#  java -version

Nếu cài đặt thành công, bạn sẽ thấy version java sẽ hiện ra nhé

Cài đặt Jenkins trong Ubuntu 

# sudo apt update

# curl -fsSL https://pkg.jenkins.io/debian-stable/jenkins.io-2023.key | sudo tee \
    /usr/share/keyrings/jenkins-keyring.asc > /dev/null
    
# echo deb [signed-by=/usr/share/keyrings/jenkins-keyring.asc] \
    https://pkg.jenkins.io/debian-stable binary/ | sudo tee \
    /etc/apt/sources.list.d/jenkins.list > /dev/null

# sudo apt-get install jenkins

Mặt định jenkins chạy cổng 8080, vì thế ta cần thiết lập tường lửa cho nó như sau:

sudo ufw allow 8080

Nếu tường lửa không hoạt động, các lệnh sau sẽ cho phép OpenSSH và kích hoạt tường lửa:

# sudo ufw allow OpenSSH
# sudo ufw enable

Kiểm tra status thông qua ufw

# sudo ufw status

Chú ý: Nếu mọi thứ cài đặt thành công thì bạn có thể chạy đường dẫn http://localhost:8080 hoặc sử dụng ip máy của bạn nhé VD:192.168.1.41:8080 

Nếu mà jenkins đồi password thì ta sẽ lấy password mặt định của jenkins như sau:

# sudo nano /etc/gitlab/initial_root_password

mở file trên và tìm password nhé

Còn nếu bạn muốn reset password thì cũng được luôn, chỉ cần chạy lệnh sau, nó sẽ kêu bạn cung cấp lại password mới thôi

sudo gitlab-rake "gitlab:password:reset"

Okay vậy là ok rồi, giờ bạn có thể đăng nhập vào jenkins rồi né

user: root 

password: " là pass mà bạn vừa cấu hình bên trên hoặc lấy password mặt định của jenkisn trong file initial_root_password "

THAY ĐỔI PORT CỦA JENKINS

Okay giờ mình chia sẻ thêm với mấy bạn, thông thường jenkins nó dùng port 8080, nhưng port đó bạn đã dùng cho một project khác rồi, vậy làm sao? ta sẽ đổi port của jenkinks nhé

# sudo nano /etc/default/jenkins

Sau đó tìm HTTP_PORT=8080 và đổi lại port mà bạn muốn thôi, nhớ sau khi đổi xong, thì restart lại máy tính nhé

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Nếu bạn thích chia sẻ của tôi, đừng quên nhấn nút !ĐĂNG KÝ