Error: [reanimated] valueunpacker is not a worklet, createDrawerNavigator react native

Nếu bạn nào có sử dụng hình ảnh Animate , mà có sử dụng plugin này react-native-reanimated/plugin . Mà gặp lỗi như sau :

[reanimated] valueunpacker is not a worklet, createDrawerNavigator react native

Thì add plugin vào file babel.config.js . Trong project React Native của minh

module.exports = {
 .....
  plugins: ['react-native-reanimated/plugin']
};

Sau khi add xong, bạn thử chạy lại lệnh run project của mình

npx react-native run-android 
//or
npx react-native run-ios

Còn lệnh dưới đây là chạy lệnh xoá cache nếu bạn cần

react-native start --reset-cache

 

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)