1. Getting Started with React
 2. Create Component in React
 3. State vs Props in React
 4. Render Data in React
 5. URL Router in React
 6. Create CRUD in React
 7. Create Todo Application using React
 8. Restful API using React
 9. Create a Simple React with Redux
 10. Build a Shopping Cart with React + Redux
 11. Building a Simple React with ASP Core 2.1
 12. Create Register & Login using ASP Core 2.1 + React (part 1)
 13. Create Register & Login using ASP Core 2.1 + React (part 2)
 14. Restful API using ASP.NET Core Web API + React
 15. Using React in Laravel 8
 16. Create Login and Register using Laravel 8 with React
 17. Add Ckeditor 5 + Ckfinder 3 to Website PHP + React

Create CRUD in React

min read
Tags: React

Nay tiếp tục, mình sẽ xây dựng một ứng dụng CRUD trong React. Với các bài viết trước ta đã hiểu biết được một phần cơ bản về React, nếu bạn có xem qua, thì bài viết này cũng tương đối đơn giản thôi, không quá phức tạp lắm

Tạo project React name "crud-react"

npx create-react-app crud-react
cd crud-react
npm install bootstrap@4.2.1

Ok, tôi giả sử đã có một mảng dữ liệu và cần phải hiển thị ra ngoài cho người dùng xem

items:[
     {
      name:"Iphone 7 Plus",price:500.0
     },
     {
      name:"Iphone 8 Plus",price:1400.0
     },
     {
      name:"Iphone 10",price:1600.0
     },
     {
      name:"Iphone 10 Pro",price:1700.0
     }
    ]

Đồng thời tôi cần thiết lập các biến như (index,name,price,action)

+ index: lưu vị trí của một item khi bạn bấm edit , default=0
+ name: lưu tên của item
+ price: là giá tiền của item đó
+ action: là hành động "ADD ITEM" hoặc "UPDATE ITEM", default="ADD ITEM"

Ok, giờ bạn mở file src/App.js lên và cài đặt code như sau:

import React from 'react';
import './App.css';
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css';
class App extends React.Component{
 constructor(props){
  super(props);
  this.state = {
    index:0,
    name:"",
    price:0,
    action:"ADD ITEM",//default ADD ITEM
    items:[
     {
      name:"Iphone 7 Plus",price:500.0
     },
     {
      name:"Iphone 8 Plus",price:1400.0
     },
     {
      name:"Iphone 10",price:1600.0
     },
     {
      name:"Iphone 10 Pro",price:1700.0
     }
    ]
  }
  this.changeName = this.changeName.bind(this);
  this.changePrice = this.changePrice.bind(this);
 
 }
 changeName = (e)=>{
   this.setState({
     name:e.target.value
   })
 }
 changePrice = (e)=>{
   this.setState({
    price:e.target.value
   })
 }

 addItem =()=>{
   if(!this.state.items.find(item=>item.name===this.state.name)){
    this.setState({
     items:[
      ...this.state.items,
      { name:this.state.name,price:this.state.price}
     ],
     name:"",
     price:""
    })
   }
 }
 Edit = (item,index)=>{
  this.setState({
   action:'UPDATE ITEM',
   name:item.name,
   price:item.price,
   index:index
  });
 }
 updateItem = ()=>{
  let data = this.state.items;
  data.map((item,index)=>{
       if(this.state.index===index){
        item.name = this.state.name;
        item.price = parseInt(this.state.price);
       }
  })
  //set update items
  this.setState({
    items:data,
    name:"",
    price:"",
    action:'ADD_ITEM'
  })
  
 }

 deleteItem=(name)=>this.setState({
  items:this.state.items.filter(item=>item.name!=name)
 })
 render(){
  return (
   <div className="container">
     <div className="row">
      <div className="col-md-4">
        <h1>{this.state.action}</h1>
        <div className="form-group">
          <label>Name</label>
          <input type="text" name="" className="form-control" onChange={this.changeName} value={this.state.name}/>
        </div>
        <div className="form-group">
          <label>Price</label>
          <input type="text" name="" className="form-control" onChange={this.changePrice} value={this.state.price}/>
        </div>
        <div className="form-group">    
          <button type="button" className="btn btn-primary" onClick={this.state.action=='ADD ITEM'?this.addItem:this.updateItem}>Add</button>
        </div>
      </div>
      
      <div className="col-md-8">
        <h1>List Products</h1>
        <table className="table">
          <thead>
           <tr>
              <th>SDT</th>
              <th>Name</th>
              <th>Price</th>
              <th>Modify</th>
              <th>Remove</th>
           </tr>
          </thead>
          <tbody>
           {
            this.state.items.map((item,index)=>(
             <tr key={index}>
               <td>{index}</td>
               <td>{item.name}</td>
               <td>{item.price} $</td>
               <td><label className="badge badge-warning" onClick={()=>this.Edit(item,index)}>modify</label></td>
               <td><label className="badge badge-danger" onClick={()=>this.deleteItem(item.name)}>remove</label></td>
             </tr>
            ))
           }
          </tbody>
        </table>
      </div> 
     </div>
   </div>
  );
 }
}

export default App;

Nếu bạn có xem qua các bài viết trước thì bài này cũng giống giống vậy, chỉ khác hàm (addItem,updateItem,deleteItem)
+ addItem() : khi gọi hàm này thì, một item sẽ được thêm vào mảng items

addItem =()=>{
   if(!this.state.items.find(item=>item.name===this.state.name)){
    this.setState({
     items:[
      ...this.state.items,
      { name:this.state.name,price:this.state.price}
     ],
     name:"",
     price:""
    })
   }
 }

Đầu tiên ta sẽ xét, xem biến name có trùng trong mảng items không, nếu không ta sẽ thêm vào mảng items
Với lại bạn sẽ thấy bên trên có dấu (...), được gọi là Spread operator (…) trong ES6, bạn có thể xem thêm tại đây:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Operators/Spread_syntax

+ updateItem(): ta dùng cập nhật một item, đầu tiên ta cần tìm vị trí index của item được chọn, sau đó cập nhật tại giá trị item đó

updateItem = ()=>{
  let data = this.state.items;
  data.map((item,index)=>{
       if(this.state.index===index){
        item.name = this.state.name;
        item.price = parseInt(this.state.price);
       }
  })
  //set update items
  this.setState({
    items:data,
    name:"",
    price:"",
    action:'ADD_ITEM'
  })
  
 }

+ deleteItem(): ta dùng xóa một item ra khỏi mảng items, ta dùng filter để thực hiện điều này!

deleteItem=(name)=>this.setState({
  items:this.state.items.filter(item=>item.name!=name)
})

Create CRUD in React

Create CRUD in React

Tags: React
x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)