Create a project with Next.js

Nay mình sẽ tìm hiểu về Next.js, sẵn note lại những gì mà mình đã trải nghiệm qua nó và làm được. Để ở đây đôi khi ta có thể cần tới nó. Hiện tại tôi đang dùng phiên bản mới nhất của Next.JS

# Create a  project 

npx create-next-app@latest

Nó sẽ hiện ra cái bản sao, các bạn thích cái nào thì chọn yes, còn tôi , thì chọn yes hết tất cả ::)

What is your project named? my-app
Would you like to use TypeScript? No / Yes
Would you like to use ESLint? No / Yes
Would you like to use Tailwind CSS? No / Yes
Would you like to use `src/` directory? No / Yes
Would you like to use App Router? (recommended) No / Yes
Would you like to customize the default import alias? No / Yes
What import alias would you like configured? @/*

Ta sẽ được một project như sau: 

Vậy là ta đã có một project đơn giản rồi. Để khởi động ta chỉ việc chạy lệnh sau: 

# npm run dev

Hẹn gặp lại mọi người bài viết sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)