Create a project with Next.js

Nay mình sẽ tìm hiểu về Next.js, sẵn note lại những gì mà mình đã trải nghiệm qua nó và làm được. Để ở đây đôi khi ta có thể cần tới nó. Hiện tại tôi đang dùng phiên bản mới nhất của Next.JS

# Create a  project 

npx create-next-app@latest

Nó sẽ hiện ra cái bản sao, các bạn thích cái nào thì chọn yes, còn tôi , thì chọn yes hết tất cả ::)

What is your project named? my-app
Would you like to use TypeScript? No / Yes
Would you like to use ESLint? No / Yes
Would you like to use Tailwind CSS? No / Yes
Would you like to use `src/` directory? No / Yes
Would you like to use App Router? (recommended) No / Yes
Would you like to customize the default import alias? No / Yes
What import alias would you like configured? @/*

Ta sẽ được một project như sau: 

Vậy là ta đã có một project đơn giản rồi. Để khởi động ta chỉ việc chạy lệnh sau: 

# npm run dev

Hẹn gặp lại mọi người bài viết sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Nếu bạn thích chia sẻ của tôi, đừng quên nhấn nút !ĐĂNG KÝ