ASP.NET MVC 5 Render Sections with RenderSection

Nguyễn Thanh Hòa
Nguyễn Thanh Hòa @skipperhoa
6.73k

RenderSection: là một phương thức giúp ta xác định vị trí hiện thị của nội dung trên website.
@RenderSection("Footer", required: false): ý muốn nói nội dung hiển thị sẽ không bắt buộc
@RenderSection("Footer", required: true): nội dung bắt buộc phải có, nếu trên View không khai báo name Section, ta sẽ bị lỗi
Ví dụ

_LayoutPage.cshtml

<body>
 <div>
    @RenderBody()
  </div>
  <footer>
     @RenderSection("Footer", required: false);
  </footer>
	 @RenderSection("Scripts", required: false);
</body>

Index.cshtml

@section Footer{
	<p>This is Footer Index</p>
}
@section Scripts{
  <script type="text/javascript" src="~/js/jquery.min.js"></script>
	<script>
		$(document).ready(function(){

		});
	</script>
}

Bạn có thể dùng cách dưới đây để kiểm tra trên View người dùng có khai báo name Section chưa, IsSectionDefined(): dùng kiểm tra name Section

@if (IsSectionDefined("Footer"))
 {
   @RenderSection("Footer", required: false);
 }
 else
 {
   <span>This is The default Footer</span>
  }

 

Bài Viết Liên Quan

Messsage

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)