1. ASP.NET MVC 5 Hello World
 2. ASP.NET MVC 5 Create Shared Layout Razor & ViewStart
 3. ASP.NET MVC 5 Install Bootstrap
 4. ASP.NET MVC 5 Using DBContext Connect Database
 5. ASP.NET MVC 5 CRUD Tutorial With Example For Beginners
 6. Pagination For Search Results ASP.NET MVC 5
 7. ASP.NET MVC 5 Ajax Pagination For Search Results
 8. ASP.NET MVC 5 Render Sections with RenderSection
 9. ASP.NET MVC 5 Html.Partial & Html.RenderPartial
 10. ASP.NET MVC 5 Html.Action and Html.RenderAction
 11. ASP.NET MVC 5 LinQ to SQL
 12. ASP.NET MVC 5 FORM VALIDATION
 13. ASP.NET MVC 5 Partial View with Ajax Form
 14. ASP.NET MVC 5 Login and Register
 15. ASP.NET MVC 5 Repository Pattern
 16. ASP.NET MVC 5 Stored Procedure
 17. ASP.NET MVC 5 - Multiple Comment
 18. Build Angular + ASP.NET MVC 5
 19. Build Web API using Angular with ASP.NET MVC5 (Part 1)
 20. Build Web API using Angular with ASP.NET MVC 5 (Part 2)

ASP.NET MVC 5 Render Sections with RenderSection

min read

RenderSection: là một phương thức giúp ta xác định vị trí hiện thị của nội dung trên website.
@RenderSection("Footer", required: false): ý muốn nói nội dung hiển thị sẽ không bắt buộc
@RenderSection("Footer", required: true): nội dung bắt buộc phải có, nếu trên View không khai báo name Section, ta sẽ bị lỗi
Ví dụ

_LayoutPage.cshtml

<body>
 <div>
    @RenderBody()
  </div>
  <footer>
     @RenderSection("Footer", required: false);
  </footer>
	 @RenderSection("Scripts", required: false);
</body>

Index.cshtml

@section Footer{
	<p>This is Footer Index</p>
}
@section Scripts{
  <script type="text/javascript" src="~/js/jquery.min.js"></script>
	<script>
		$(document).ready(function(){

		});
	</script>
}

Bạn có thể dùng cách dưới đây để kiểm tra trên View người dùng có khai báo name Section chưa, IsSectionDefined(): dùng kiểm tra name Section

@if (IsSectionDefined("Footer"))
 {
   @RenderSection("Footer", required: false);
 }
 else
 {
   <span>This is The default Footer</span>
  }

 

x

Ủng hộ tôi bằng cách click vào quảng cáo. Để tôi có kinh phí tiếp tục phát triển Website!(Support me by clicking on the ad. Let me have the money to continue developing the Website!)