ASP.NET MVC 5 Render Sections with RenderSection

RenderSection: là một phương thức giúp ta xác định vị trí hiện thị của nội dung trên website.
@RenderSection("Footer", required: false): ý muốn nói nội dung hiển thị sẽ không bắt buộc
@RenderSection("Footer", required: true): nội dung bắt buộc phải có, nếu trên View không khai báo name Section, ta sẽ bị lỗi
Ví dụ

_LayoutPage.cshtml

<body>
 <div>
    @RenderBody()
  </div>
  <footer>
     @RenderSection("Footer", required: false);
  </footer>
	 @RenderSection("Scripts", required: false);
</body>

Index.cshtml

@section Footer{
	<p>This is Footer Index</p>
}
@section Scripts{
  <script type="text/javascript" src="~/js/jquery.min.js"></script>
	<script>
		$(document).ready(function(){

		});
	</script>
}

Bạn có thể dùng cách dưới đây để kiểm tra trên View người dùng có khai báo name Section chưa, IsSectionDefined(): dùng kiểm tra name Section

@if (IsSectionDefined("Footer"))
 {
   @RenderSection("Footer", required: false);
 }
 else
 {
   <span>This is The default Footer</span>
  }

 

Bài Viết Liên Quan

Bình Luận