Xóa bỏ Index trong CodeIgniter

Danh Sách Videos Ngôn Ngữ Lập Trình Danh Sách Tin tức