Fix "Access-Control-Allow-Origin" restful API Angular 6 and Laravel 5

Lượt xem:287
Fix "Access-Control-Allow-Origin" restful API Angular 6 and Laravel 5

Nay mình chia sẻ với các bạn. Khi mình xây dựng một dự án ít nhiều gì các bạn cũng sử dụng Restful API trả về kiểu dữ liệu json để mình xử lý cho ứng dụng, trong trường hợp ở đây mình cũng thường gặp lỗi như thế này:

Nếu bạn dùng restful API từ Laravel + Angular thì bạn có thể gặp lỗi như trên hay lỗi về cors để xử lý được lỗi này bạn cần cài đặt bên phía Back-End (Laravel), bạn cài đặt cho mình CORS Middleware for Laravel 5

Bạn làm theo hướng dẫn trên, tùy thuộc vào Laravel của bạn ở version mấy thì thực hiện cài đặt Cors nhé, Sau khi cài đặt xong bạn có thể dùng Angular 6 hay nhỏ hơn, request tới Router api của Laravel nhé.

Ở đây bạn cũng có thể dùng trong trường hợp bạn kết hợp giữa Laravel + Vue.js cũng vậy, Vue.js sử dụng Axios request tới Route API trong Laravel, Bạn có thể xem sự kết hợp tuyệt vời của các Framework js với Laravel tại đây:

+ Laravel 5.7 + Vue SPA

+ Login State in Angular 7 + Laravel 5.4

Danh Sách Videos Ngôn Ngữ Lập Trình Danh Sách Tin tức